Тіпеacorporis کچلی بدن و چاره ایی برای درمان آن


Тіпеacorporis کچلی بدن و چاره ایی برای درمان آن

Тіпеacorporis کچلی بدن و چاره ایی برای درمان آن

 این نوع کچلی در ناحیه پوست بدون مودیده میشود اما دارای موهای کرکی است) ضایعات دارای شکل حلقوی اند (Ring form)، ضایعات به صورت ماکول سپس پاپولی و دارای پوسته و ضایعات شوره دیده میشود. گسترش ضایعات به صورت گریز از مرکز است. (Centrifugal) (یعنی مرکز ضایعه پاک می شود و حاشیه ها فعال است) پس برای تشخیص باید از حاشیه ضایعات نمونه برداری شود. تظاهرات بالینی به علت متابولیت های قارچی درماتوفیتی که در لایه شاخی پوست هستند به وجود میآید.فرمهای شدید بیماری یکی از این فرم ها Granulomatous میباشد. در این نوع بیماری فولیکولیتهایی که حالت گرانولوما دارند در فولیکولهای مو ایجاد میشوند. فرم دیگر فرم Verrucous (تاولی) میباشد و بیشتر توسط عوامل حیوان دوست و خاک دوست ایجاد می شوند و میتواند توسط .E| occosum\ و که عامل انساندوست است ایجاد شود. در حقیقتکریونی است که در پوست بدون مو ایجائد می شود پوست بدو.ن مو در مقابل با سر و ریش عنوان می شود در این فرم موهای کرکی مخرن آرتروکونیلی میباشند. نقص ایمنی (در اینجا فقدان فاکتور بلاستوژنز لنفوسیتها در پلاسما باعث میشود که افراد به ضایعات ندولی عمقی دچار شوند.در اگماگلومنبینی Dermatophytosis totalis ضایعه در سرتاسر بدن ایجاد میشود. عاملی ایجادکننده کچلی بدن T - M. canis 9, T. mentagrophytes , Rubrum می باشد برای درمان ضایعات سطحی می توان از داروهای موضعی مثل ایمیدازولها، کراتولیتیکها استفاده کرد ولی در بیماریهای مزمن وگسترده باید از گریزئوفولوبین خوراکی استفاده کرد. بیشتر در افراد دچار نقص ایمنی دیده میشود. MyCctoma بیماریهای زیرجلدی هستند که توسط قارچ های ساپروفیت یا توسط اکتینومیستها که باکتری هستند . ایجاد می شوند. علایم بالینی مایستوما شامل تورم عضو، و ... میباشد، در درماتوفیتوز شدید سودومایستوما دیده میشود که بیشتر توسط TRubrum ایجاد می شود، T. Rubrum بیشتر فرمهای مزمن بیماری را ایجاد میکند. سودومایستوماگاهی نیز در اثر M. Audouinii(مایکروسپوروادوئینی) ایجاد می شود. سودومایستوما بیشتر در پا دیده می شود. با بررسی بیوپسی و کشت و لام می توان دو بیماری مایستوما و سود مایستوما را از هم تمیز داد.

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد