آبسه پستان چیست و چگونه درمان می شود؟


آبسه پستان چیست و چگونه درمان می شود؟

آبسه پستان چیست و چگونه درمان می شود؟

آبسه پستان

تمام داروهای ضد ورم را در اینجا می توان به کاربرد و همه را بهتر است موضعاً به کار برند. مثل آرد باقلا، سکنجبین و روغن گاو به صورت ضماد یا اسپرزه در سکنجبین پخته به مدت سه روز یا ضمادهایی که برای ورم و انجماد شیر مفید است به کار برند. اگر ورم در مزاج سرد باشد زیره، کرفس، سداب، ساییده یا بابونه و بادیان ساییده با آب ضماد کنند. اگر مزاج گرم است شیر خرفه، سرکه یا روغن بنفشه بمالند. اگر ورم زیاد باشد آرد باقلا، آرد جو، آب گشنیز و نبات را کوبیده در سفیده تخم مرغ حل کرده ضماد نمایند و یا برگ تاجریزی و برگ کاکنج را کوبیده ضماد کنند. یا کنجد، تخم کتان، بابونه و اکلیل را کوبیده خمیر کرده به کار برند. اگر در اثر خارج نشدن شیر به علت نخوردن نوزاد و یا علل دیگر باشد، از جوشانده تخم کتان، بابونه، گل بنفشه، گل خطمی و تخم شنبلیله به صورت ضماد استفاده شود. اگر شیر در پستان عفونت کرده و خارج نشود پیاز را پخته له کرده با مغز نان یا خمیر ترش، آرد باقلا و روغن کنجد آمیخته ضماد کنند. یا آرد کنجد، روغن خوراکی و آرد باقلا را آمیخته تجویز نمایند. یا تخم کتان، تخم شنبلیله یا مرو، تخم خطمی و برگ خطمی برابر کوبیده خمیر کرده به کار برند.

درمان آبسه پستان

در هنگام شیر دادن متأسفانه نوک پستان ها زخم شده ناراحتی برای مادر ایجاد می شود. یک داروی خیلی مؤثر زخم را بهبودی خواهد داد و آن مالیدن جوشانده بومادران است.پوست خشخاش گل سر شوى ۱۰ گرم یا کوکنار صحرایی ۲/۵ گرم اقاقیا 10 گرمشوکران ۵ گرمعدس۲۰ گرمسفیداب قلع ۱۰ گرم همه را نرم کوبیده با آب بارهنگ خمیر کرده ضماد نمایند. این عمل را چندین روز بایستی ادامه داده و سینه ها را با سینه بند بسته دارند تا به تدریج کوچک شوند. ۲۰ گرم تخم خرفه و ۱۰ گرم مازو نرم کوبیده در سرکه حل کرده ضماد کنند. یا زیره ۱۵ گرم نرم کوبیده با آب و سرکه به مدت سه روز ضماد کنند. بایستی توجه نمود که ضماد مرتباً در ۲۴ ساعت روی سینه ها قرار داشته باشد، این عمل را در هر ماه سه بار هر دفعه سه روز بایستی ادامه دهند. دیگر زاج را نرم کوبیده در روغن گل حل کرده هر روز به مالند و یا صدف سوخته را با آرد جو و سرکه ضماد کرده سه روز به حال خود واگذارند.باید توجه شود که زاج و روغن گل به صورت مالیدنی به کار میرود (به صورت ضماد).یک عدد بادنجان را خورد کرده در سایه خشک نموده با پیه گاو مخلوط کرده بمالند. یا گل ارمنی و مازو را برابر هم ساییده در عسل حل کرده ضماد کنند. یا بارهنگ را در سرکه پخته یا بارهنگ و بادرنجوبه را در سرکه پخته ضماد کنند. اقاقیا و صمغ عربی را نرم کوبیده شب به مالند و صبح بشویند. آرد جو، پوست انار و چوب درخت گز را ساییده در شیر جوشانده در هر ماه بعد از پاک شدن از قاعدگی به مدت سه روز ضماد کنند. کوبیده برگ به و سیب برای سفت شدن سینه ها به کار میرود. دیگر مصطکی و عفض و کندر به نسبت مساوی نرم کوبیده در سرکه پخته سپس با سفیده تخم مرغ آمیخته شب ضماد کنند و صبح بشوند. هر عضوی را که با این داروها ضماد یا مالش دهند کوچکتر از طبیعی خواهد شد.

سلیخه یا دارچین ۱۰ گرم بادیان ۱۰ گرم دارفلفل ۱ گرمهمه را نرم کوبیده در کره گاو حل کرده مرتباً سینه ها را ماساژ دهند.پیه مرغ، پیه گاو و پیه گاومیش را به نسبت مساوی مخلوط کرده بمالند. یا برگ بید انجیل را کوبیده ضماد نمایند. موم و روغن را مخلوط کرده ماساژ دهند یا دار فلفل و دانه اسفند را نرم کوبیده با شکر و عسل بمالند. 

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد