آبله مرغان,یک بیماری واگیردار


آبله مرغان,یک بیماری واگیردار

آبله مرغان,یک بیماری واگیردار 

 بیماری بسیار واگیرداری است. عفونت احتمالا در اثر ترشح قطره های الوده منتشر می شود. بیشتر در کودکان کم سال ظهور میکنند و چون بسیار عفونی و مسری است  جلوگیری از سرایت اغلب دشوار است و دوره نهفتگی در حدود دوهفته می رسد گاهی به سه هفته می رسد نخستین علائم ملاحظه توجه به نخستین علائم در کودکان کم سال دشوار است اما در نوجوانان و بالغین قبل از پیدایش دانه هایی اشتهائی، سردرد.علائم شبیه به گریپ و تب در حدود ۳۹/۵ تا ۴۰ درجه سانتیگراد دیده میشود. بیرون ریختن دانه های ناگهانی است. بدنبال پیدایش یک یا دو جوش ریز تعداد زیادی دانه بیرون میریزد. دانه ها ابتدا در تنه و پوست سر است اما ممکن است در مخاط دهان یا غشاءهای دیگر بزند. ضایعاتی باندازه ها و مراحل مختلف ممکن است در عین حال در یک منطقه بدون وجود داشته باشد و این از مشخصات آبله مرغان است. دانه ها بشکل نقاط ریزسرخ رنگ است که نوک آن بصورت سرسنجاقی در میآید و سپس در داخل آن مایعی ایجاد میگردد. خارش آن شدید است در اطراف دانه ها ممکن است مناطق سرخ رنگ موجود باشد یا نباشد. معمولاً پس از ناپدید شدن دانه ها جای آنها (مهر آبله) باقی می ماند مگر آنکه در اثر خاراندن عفونت ثانوی در دانه ها پدید آمده باشد. معمولاً نقاط جداگانه دانه ها کلمه میبندند که در پایان روز سیزدهم شل شده میافتد. دوره بیماری در حدود دو هفته است عفونت ممکن است از حداقل یک روز قبل از پیدایش نخستین دانه هفت روز بعد از آن سرایت کند. بیمار بالقوه تا چند روز دیگر منبع سرایت بیماری است مگر آنکه خوب سر و تن او را بشویند. عوارض آبله مرغان ناچیز است اما خود این بیماری گاهی بعنوان بیماریهای واگیردار دیگر دیده میشود. درمان: تا حدود زیادی جلوگیری از خارش و عفونت ثانوی محدود است با دادن مقادیر مناسب آسپرین در صورت لزوم می توان خارش را تخفیف داد مالیدن محلول ۵ درصد کربنات دو سود یا لوسیون کالامین که در  تخفیف خارش موثر است برای جلوگیری از سرایت عفونت بعد از تشکیل کلمه ها پماد ۲ درصدجیوه آمونیاک یا پماد ۵ درصد آسید بوربک را میتوان بکار برد در موارد خفیف پاشیدن پودر بچه کافی است برای جلوگیری از عفونت ثانوی و ماندن جای آبله لازم است بمحض آنکه بآبله یا بیماری واگیردار مشکوک شدیم باید به پزشک مراجعه کنیم.

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد