آب چگونه بر جسم تأثیر می گذارد؟


آب چگونه بر جسم تأثیر می گذارد؟

آب چگونه بر جسم تأثیر می گذارد؟

 عملکرد آب درمانی را می توان با فعالیت های گوناگون در برج کنترل یک فرودگاه مقایسه کرد. چون پروازها و فرودها جزیی از سیستم کلی هستند و باید هماهنگی و همکاری همه جانبه وجود داشته باشد، برخی از هواپیماها مستقیماً در وسط باند فرود می آیند و برخی دیگر به باندهای کناری انتقال می یابند و دوباره دور میزنند و یا در شرایط آب و هوای بد، به فرودگاهی دیگر هدایت می شوند. از آب نیز به همین ترتیب میتوان مستقیم یا غیرمستقیم استفاده کرد. تأثیر مستقیم آن می تواند بر کل جسم باشد و یا نقاط خاصی از بدن که گرفتار کمبود  یا تجمع اب شده است   از جمله موارد تاثیر مستقیم آب، حمام کردن، قرار گرفتن در استخر یا وان، و شناور شدن در آب است. در این حالت کل جسم احساس آرامش میکند و یا تحریک می شود. مثال دیگر تأثیر مستقیم آب بر جسم، حمام های سرد یا گرم دست و پا و یا کمپرس های متفاوت است. سرفه و گریپ از جمله مواردی هستند که این نوع درمان بر آنها تأثیر میگذاردمثال تأثیر غیرمستقیم، استفاده از کیسهٔ یخ در فواصل پاها و در موارد خونریزی است. آب درمانی کاری ساده به نظر میآید و به طور کلی نیز چنین است؛ اما غالباً به تأثیرات آن توجه نمی شود. آب یا به صورت ساده و مستقیم اثر می کند و یا همراه با ترکیباتی دیگر و به طور غیرمستقیم. در عین حال، این ماده قادر است تأثیرات درمان کننده را در شرایط مایع، بخار، و یا جامد (یخ) نیز منتقل کند. یکی از دلایل مؤثر بودن آب، تحریک انرژی های جسمانی است. آب نیروهایی را در انسان بیدار می کند که او را برای ادامهٔ فعالیت آماده می سازند و نوعی واکنش پدید می آورند. مثلاً در مواردی که خراشی به وجود میآید و عضوی در حال خونریزی است، با استفاده از کیسهٔ یخ، اثر بازدارندهٔ خون مشهود می شود (نوعی واکنش). این اقدام نه تنها به تسکین درد کمک میکند، بلکه جلوی خونریزی را نیز می گیرد. 

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد