آثار تغییرات جسمی بلوغ


آثار تغییرات جسمی بلوغ

آثار تغییرات جسمی بلوغ

 تغییرات جسمی بلوغ در اوضاع  روانی نوجوان بسیار تأثیرگذار هستند. بلوغ جسمی به سرعت اتفاق میافتد و در مدت کوتاهی شکلی و ظاهری جدید به نوجوان میدهد، ظاهری که هر کسی را متوجه موجودی جدید میکند. از نظر روان شناختی، الگوهای عادی رفتار، گرایش ها و شخصیت فرد نوجوان در گرو این تغییرات جسمی هستند. به عنوان مثال، رشد و نمو سریع و تغییرات بدنی در یک فرد با خستگی، بیمیلی و علایم نامطلوب دیگر همراه می شود. این ناراحتی ها منجر به نگرانی از وضعیت رسیدن به بلوغ در فرد نوجوان شده و آشفتگی های ذهنی و روانی را به همراه خواهند داشت. برای مثالی بیشتر در این موضوع میتوان به اختلالات دوران عادت ماهانه که به طور معمولی با سردرد، کمردرد، شکم درد، حالت تهوع و استفراغ، تغییر در نسبت های بدن و چاقی موجب نگرانی و آشفتگی ذهن می شوند، اشاره نمود. البته فراوانی و شدت این نگرانی به سرعت تغییرات بلوغ نیز بستگی دارد. تا حدی که میتوان دوره بلوغ را «سن بیمار» اطلاق کرد. چراکه فرد نوجوان از تعادلی مطلوب، محروم است و با برخی از بیماری ها همراه می شود. بنابراین بیماری هایی که حتی به صورت موقت و چند روز در ماه، تجربه میشوند، سبب بروز رفتار نامطلوب فردی و اجتماعی می شوند. بنابراین میتوان نتیجه گرفت که تغییرات بدنی دوران بلوغ به گرایشها و رفتارهای فرد بسیار اثر گذارند.

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد