آخرین اطلاعات در باره قطع ترشح پیشاب/قسمت سوم


آخرین اطلاعات در باره قطع ترشح پیشاب/قسمت سوم

قطع ترشح پیشاب بعلت فشار وارده بر لوله های حالب :

لوله های حالب بدوطریق مختلف ممکن است. تحت فشار واقع شده مانع , از جریان آزاد پیشاب گردند.  درطریقه اولی گرددها از جای خود حرکت کرده و موجب بروز خمیدگیدر لوله های نامبرد ه  میگردند اما در طریقه دوم غده ای در حفره لگن رشد نمود ( سرطان مقعد، پروستات زهدان و مثانه و یا تورم سرطانی غدد لنفاوی مربوط به آنها) و لوله های مزبور را تحت فشار خود میگذارد.

بهرحال باید دانست که چون موانع مزبور فضای داخلی لوله های حالب  ' را ناگهانی و کاملا" مسدود نمی سازند موجب اتساع کنج و گرده شده و همانطور که تدریجا" نسج گرد ه را فاسد و بی مصرف می نمایند مقدار ترشح پیشاب را نیز کم کرده و بالمآل آنرا بکلی قطع و آنوری حقیقی را بوجود میآورند.

 بی اختیاری های علامتی پیشاب

علت سبمب علل مولد این دسته از بی اختیاری ها متعدد است، اما لوگو مجموعه آنها را بچهار طبقه مختلف تقسیم مینماید.:

الف- بی اختیاریهای ضربه ای - بی اختیاری های ضربه ای در پیش زنان پس از اتساع شدید پیشابراه و یا بعلت سقوط زهدان و مهبل و نزد پیرمردان پس از درآوردن مجرای غشائی بهنگام عمل آدنوم پروستات دیده میشود .

به بی اختیاری های عصبی - علل مولد این دسته از بی اختیاریها عبارتند از ورم پرده های مغز ونخاع شوکی ، ورم مغز تیره، تابس، سل ستون فقرات، بیماری صرع ، و بالاخره شکاف داشتن استخوان خاجی با ساکرم که این آخری از سایرین مهمتر و طبق گزارش های آندره لری و نتایج حاصله از اعمال جراحی پیردالبه در این باره یکی از علل مهم بی اختیاریهای شبانه در نزد جوانانی است که پس از دوران کودکی نیز بدان مبتلا میباشند .

دانشمندان مزبور مشاهده کرده اند که نزد اغلب این اشخاص استخوان خاجی شکاف طولی کوچکی دارد (رادیو گرافی آنرا نشان میدهد) که بندلیفی نازکی از یک کنار بکنار دیگر آن عرضا " ممتد شده و بن بست انتهائی ام - الغلیظ را تحت فشار قرار میدهد وهمچنین ثابت کرده اند که بریدن و قطع این نوار لیفی ضربانات طبیعی بن بست نامبرده را عودت داده و ناراحتی بیمار و اطرافیان وی را برطرف مینماید .

ج- بی اختیاریهای انعکاسی - مرکز پیدایش ابن قوس انعکاسی ممکن است در مقعد (شقاق ) ، سقوط مخاط ، آماس مخاط و انگل های رود ه ای (مثل کرمک و کرم های دراز) یا در دهان و حلق (روئیدن دندان ، بزرگی لوزتین ، و وژتاسیون آدنوئید) و یا در سطح بدن (دانه های زرد زخم ) باشد که با درمان و رفع هر یک از آنها بی اختیاری ادراری نیز از ببین خواهد رفت . د - بی اختیاریهای مربوط بدستگاه میزراه - بین بیماریهای مختلف و یاناهنجاری های متعددی که در دستگاه ادراری موجب پیدایش بی اختیاری در پیشاب میگردند علل زیرین قابل ذکر میباشند .

ب - اسیدی بودن فوق العاده یا قلیائی بودن پیشاب و همچنین غلظت یافتن زیاده از حد آن بخصوص در نزد اطفال مولد تکرر ادرار روزانه و بی اختیاری شبانه میگردد .

و تشکیلات مهمترین ناهنجاریهای مسبب بی اختیاری پیشاب تنگی های سوراخ ختنه گاه، تنگیهای سماخ مجرا و خود مجرا، چسبندگی پوست ختنمگاه بسر آلت، و بالاخره چسبندگی های کلیتوریس میباشند .

بیماری عفونی دستگاه ادراری و تناسلی - این دسته از بیماری های به سبب بی اختیاری در پیشاب عبارتند از : سل گرده (در دوره مقدماتی ) وآماس لگنچه و گرده (پیلونفریت ) ، آماس مثانه (سیستیت ) ، آماس پرپوس و سرآلت و بالاخره آماس مهبل و شلفینه.

آخرین اطلاعات در باره قطع ترشح پیشاب/قسمت اول

آخرین اطلاعات در باره قطع ترشح پیشاب/قسمت دوم


دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد