آداب  عقیقه کردن و سر تراشیدن  /  قسمت دوم


آداب  عقیقه کردن و سر تراشیدن  /  قسمت دوم
در حدیث معتبر از حضرت صادق علیه السلام منقول است که عقیقه از باب قربانی نیست هر گوسفندی که باشد خوبست غرض گوشت است هر چند فربه تر باشد بهتر است و مشهور میان علماءِ آنست که سنت است که عقیقه پسر نرباشد و عقیقه دختر ماده باشد و گمان فقیراینست که از برای هر دو گوسفند نر بهتراست موافق احادیث معتبره بسیار واز برای هر دو گوسفند ماده هم خوبست و سنت است که پدر و مادر از گوشت عقیقه نخورند بلکه بهتر آن است که از طعامی که در آن پخته باشد نخورند و خوردن مادر کراهتش بیشتر است و بهتر آن است که عیال پدر و مادر هم که در خانه ایشان می باشند از آن گوشت و طعام نخورند وسنت است که استخوانها را نشکنند بلکه از بندها جداکنند وسنت است که بپزند و خام تصدق نکنند واقلش آن است که با آب ونمک بپزند بلکه محتمل است که این بهتر باشد، واگر خام تصدق کنند هم خوب است واگر حیوان عقیقه بهم نرسدقیمتش را تصدق کردن فایده ندارد بلکه باید صبر کند تا بهم رسد وشرط نیست که جماعتی که بخوردن عقیقه حاضر شوند فقیر باشند اما صلحا و فقرا را طلبیدن بهتر است و مشهور آنست که سنت است که اول سر بتراشند و آخر عقیقه را بکشند. درحدیث وارد شده است که سر تراشیدن و عقیقه را کشتن و موی سر رابطلا یا نقره کشیدن و تصدق کردن در یکجا ویک وقت می باید کرد و در سرتراشیدن سنت است که همه سر رابتراشند وزلف و کاکل نگذارند.در روایتی وارد شده است که طفلی را نزد حضرت رسول آوردند که برای او دعا کند و آن طفل کاکل داشت حضرت دعا برای او نکردند و فرمودند که کاکلش را بتراشند اما روایتی وارد شده است که رسول خدا صلّی اللّه علیه وآله وسلّم برای امام حسن وامام حسین علیهماالسلام دو گیسو در جانب چپ سرایشان گذاشتند.در روایت دیگر در میان سر و ممکن است که این مخصوص ایشان باشد یا آنکه در تراشیدن اول کراهت داشته باشد.در روایتی وارد شده است که سنت است که زعفران بر سر او بمالند بعداز تراشیدن .در احادیث بسیار نهی وارد شده است از مالیدن خون عقیقه بر سر طفل و آن از عمل جاهلیت است .در روایت معتبر مروی است از حضرت امام جعفر صادق علیه السلام که در وقت کشتن گوسفند عقیقه این دعا بخواند بِسْمِ اللّهِ وَبِاللّهِ اَلّلهُمَّ عَقیقَۀٌ عَنْ فلاُنِ و نام او را بگوید لَحْهُما بِلَحْمِهِ وَدَمُها بِدَمِهِ وَعَظْمُها بِعَظْمِهِ اَلّلهُمَّ احْعَلْها وِقاءَ آلِ مُحَمَّدٍ عَلَیْهِ وَآلِهِ السَّلامُ.در روایت دیگر فرمود که این دعا بخوان بِسْمِ اللّهِ وَبِاللّهِ وَالْحَمْدُلِلّهِ وَاللّهُ اَکْبَرُ اِیمانا بِاللّهِ وَثَناءً عَلَی رَسُولِ اللّهِ وَالْعِصْ مَۀُ لَاِمْرِهِ وَالَشُّکْرُ لِرِزْقِهِ وَالْمَعْرِفَۀُ بِفَضْ لِهِ عَلَیْنا اَهْلَ الْبَیْتِ پس اگر پسر باشد بگوید اَلّلهُمَّ اِنَّکَ وَهَبْتَ لَنا ذَکَرا وَاَنْتَ اَعْلَمُ بِما وَهَبْتَ وَمِنْکَ مااَعْطَیْتَ وَ کُلُ ما صَ نَعْنا فَتَقَبَّلْهُ مِنّاعَلی سُنَّتِکَ وَسُنَّۀِ نَبِیِکَ وَرَسُولِکَ صلّی اللّه علیه وآله وسلّم وَاخْسَاء عَناالشَّیطانَ الرَّجیمَ لَکَ سَفَکْتُ الدِّماءَ لاشَریکَ لَکَ وَالْحَمْدُلِلّهِ رَبّ الْعالَمینَ اَلّلهُمَّ لَحْمُها بِلَحْمِهِ وَدَمُها بِدْمِهِ وَعَظْمُها بِعَظْمِهِ وَشَعْرُها بِشَ عْرِهِ وَجِلْدُها بِجِلْدِهِ اَلّلهُمَّ اجْعَلْها وِقاءً لِفُلانِ بْنِ فلاُنٍ وبجای فلان بن فلان نام طفل و پدرش را بگوید.در حدیث موثق دیگر فرمود که ایندعا را بخواند یا قَوْمِ اِنّی بَریٌء مِماتُشْرِکُونَ اِنّی وَجَّهْتُ وَجْهِیَ لِلَّدی فَطَرَالسَّمواتِ وَاْلَارْضَ خَنیفا مُسْلِما وَما اَنَا مِنْ الْمُشْرِکینَ اِنَّ صَ لوتی وَنُسُکی وَمَحْیایَ وَمَماتی لِلّهِ رَبِّ الْعالَمینَ لاشَریکَ لَهُ وَبِذلِکَ اُمِرْتُ وَاَنَا مِنَ الْمُسْلِمینَ اَلّلهُمَّ مِنْکَ وَلَکَ بِسْمِ اللّهِ وَبِاللّهِ وَاللّهُ اَکْبَرُ اَلّلهُمَّ صَلِّ عَلی مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ وَتَقَبَّلْ مِنْ فلاُنٍ و نام فرزند را ببرد پس آنرا بکشد.آداب  عقیقه کردن و سر تراشیدن  نوزاد /قسمت اول

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد