آداب عقیقه کردن و سر تراشیدن نوزاد / قسمت اول


آداب عقیقه کردن و سر تراشیدن  نوزاد / قسمت اول

 آداب  عقیقه کردن و سر تراشیدن نوزاد 

 بدان که عقیقه فرزند سنت مؤ کد است بر کسیکه قادر بر آن باشد و بعضی از علماءِ واجب می دانند و بهتر آن است که در روز هفتم واقع شود واگر تاءخیر کند تا بلوغ طفل بر پدر سنت است و بعد از بلوغ تا آخر عمر بر خودش سنت است .در احادیث معتبره بسیار وارد شده است که عقیقه واجب است بر کسی که او فرزندی بهم رساند.در احادیث بسیار منقول است که فرزند در گرو عقیقه است یعنی اگر نکنند او در معرض مردن و انواع بلاها است .از حضرت صادق علیه السلام منقول است که عقیقه لازم است بر کسی که غنی باشد وکسیکه فقیر باشد بعد از آنکه بهم رساند بکند و اگر بهم نرساند بر او چیزی نیست او اگر عقیقه برای او نکنند تا وقتیک قربانی برای او بکنند از عقیقه مجزیست .در حدیث دیگر منقول است که از آنحضرت پرسیدند که ما طلب کردیم گوسفندی برای عقیقه و بدست نیامد چه می فرمائید تصدق کنیم قیمتش را؟ فرمود که نه طلب کنید تا بیابید که خدا دوست میدارد خورانید طعام و ریختن خون را.در حدیث دیگر پرسیدند که فرزندی که در روز هفتم بمیرد عقیقه اش میباید کرد فرمود که اگر پیش از ظهر بمیرد عقیقه ندارد و اگر بعد از ظهر بمیرد عقیقه بکنند.در حدیث معتبر از عمربن یزید منقول است که بخدمت آن حضرت عرضکرد که نمیدانم که پدرم برای من عقیقه کرده است یا نه فرمود که عقیقه بکن ، پس او در پیری خود را عقیقه کرد.در حدیث حسن از آن حضرت منقول است که فرزند را در روز هفتم نام می گذارند و عقیقه میکنند و سر می تراشیدند و موی سرش را بانقره می کشند و آن نقره را تصدق میکنند و پا وران عقیقه را برای قابله که مدد کرده است در زائیدن میفرستند و باقی را بخورد مردم می دهند و تصدق می کنند.در حدیث موثق دیگر فرمود که هرگاه پسری با دختری برای تو متولد شود عقیقه میکنی در روز هفتم گوسفند یا شتری و نام بگذار و سرش را بتراش در روز هفتم و بوزن موی سرش طلا و نقره تصدق کن .در حدیث دیگر وارد شده است که ربع گوسفند را بقابله میدهند و اگر بی قابله زائیده باشد آن را بمادر میدهند که بهر که خواهد بدهد اقلا بخورد ده کس از مسلمانان بدهد و هر چند زیاده باشد بهتراست و خود از گوشت عقیقه نمیخورد و اگر قابله زن یهودیه باشد قمیت ربع گوسفند به او می دهند.در روایت دیگر وارد شده است که بقابله ثلث گوسفند می دهند. مشهور میان علما آن است که عقیقه یا شتریا گوسفند یا بزمی باشد.از حضرت امام رضا علیه السلام منقول است که حضرت رسول صلّی اللّه علیه وآله وسلّم در روز ولادت اذان در گوش حسنین صلوات اللّه علیهما گفتند و حضرت فاطمه در روز هفتم از ایشان عقیقه کردند و بقابله پای گوسفند را دادند با یک اشرفی و باید که اگر شتر باشد پنج ساله یا در شش یا بیشتر و اگر بز باشد یک ساله یا در دو باشد یا بیشتر و اگر گوسفند باشد اقلا شش ماه یا در هفت باشد و اگر هفت ماه تمام باشد بهتر است و میباید که خصیه اش را نکشیده باشند و بهتر آن است که نمالیده باشند و مغز شاخش نشکسته باشد و گوشش نبریده باشد وبسیار لاغر نباشد و کور نباشد ولنگ بسیار لنگ نباشد که برآن راه رفتن دشوار باشد.آداب  عقیقه کردن و سر تراشیدن نوزاد  /  قسمت دوم

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد