آرایش ژنتیکی در چند قلوها


آرایش ژنتیکی در چند قلوها

آرایش ژنتیکی در چند قلوها

 یک زن زمانی که بیش از یک تخم تخمک گذاری کند، دوقلوي دو تخمکی باردار می شود، و دو اسپرم مختلف دو تخمک را بارور و سپس به طور همزمان داخل رحم او لانه گزینی می کند. این دوقلوهای دو تخمکی - که از دو تخم بارور شده به وجود می آیند - در مجموعه ی ژنهای تک تخمگی مشترک نیستند. در عوض آرایش ژنتیکی آنها مانند هریک از فرزندانی است که از یک پدر و مادر متولد می شوند. فقط به طور همزمان به دنیا می آیند.می توانند هم جنس باشند یا جنسیت مخالف همدیگر را داشته باشند. تقریبا دو سوم از تمام دوقلوهایی که به طور طبیعی در ایالات متحده بارور شده اند، دو تخمکی هستند. در صورتی که سه تخمک بارور شود، نتیجه سه قلوهای سه تخمکی می شود. یک بارداری سه قلو همچنین می تواند شامل دو جنین تک تخمکی و یک جنین تشکیل شده از تخمک بارورشده ی دوم باشد که در نتیجه به دو نوزاد یک تخمکی یکسان و یک نوزاد غیر یکسان دو تخمکی منجر می شوداحتمال بارداری دوقلوی یک تخمکی در یک زن پس از ۳۵ سالگی افزایش می یابد. در عوض احتمال بارداری دوقلوي دو تخمکی در یک زن (به دلیل آنکه در هر ماه بیش از یک تخم تخمک گذاری می کند تا حدود ۳۵ سالگی زیاد است و سپس کاهش می یابد. بعضی خانواده ها سهم آماری بیشتری از دوقلوهای دوتخمکی دارند.دوقلویی دو تخمکی به احتمال زیاد زمانی بیشتر می شود که یک زن از داروهای باروری مصرف می کند، زیرا این داروها امکان تخمک گذاری بیشتر از یک تخم را بالا می برد. البته، خانمی که داروهای باروری مصرف می کند، با وجود این می تواند یک تخم تولید کرده که بارور می شود و بعد به دو قسمت برای تشکیل دوقلوهای یک تخمکی تقسیم می شود.

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد