آزمایش زیرزبانی چیست؟


آزمایش زیرزبانی چیست؟

آزمایش زیرزبانی چیست؟

 این آزمایش برای تشخیص آلرژی به وسیله برانگیختن نشانه های آلرژی و با قراردادن قطره  از مواد آلرژیزای رقیق شده زیرزبان انجام می شود. آزمایش مثبت وقتی گزارش می شود که بیمار اظهار کند نشانه های آلرژی در او پیشرفت می کند یا مشاهده گر، دشواری تنفس، بی هدف حرکات چشم و رخوت را ذکر کند. این شیوه غیرقابل اعتماد است و تاکنون با وسایل هدفمند و بازآوری ای مانند آزمایشهای عملکرد ریوی یا اندازه گیری های التهاب بینی از طریق سنجش جریان هوا در مجاری تنفسی آزمایش شده است. برعکس آزمایشهای پوست واکنش قابل توجهی را در پوست کسی که آلرژی در او به اثبات رسیده است، بر میانگیزد.دز خنثی سازی چیست؟برخی از کارورهای پزشکی مدعی اند نشانه های آلرژی امکان دارد با وارد کردن محلول رقیق ماده آلرژی زا فروکش کند یا خنثی شود. این ماده به اندازه یک قطره زیر زبان ریخته یا تزریق می شود (آزمایش زیرزبانی). این ایده خوشایند است. اما بررسیهای مشخص، تأثیر آن را تایید نکرده اند. در واقع بررسیهای انجام شده عکس این قضیه را به اثبات رسانده اند. بهترین درمان با ایمونوتراپی وقتی ایجاد می شود که شات های آلرژی را با تزریق فزاینده آنتی ژن انجام دهید. هر چقدر دز مصرفی بالاتر باشد، زودتر به بهبودی دست یابید. 

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد