آزمایش های مختلف پزشکی در تشخیص بیماری ها 


آزمایش های مختلف پزشکی در تشخیص بیماری ها 

آزمایش های مختلف پزشکی در تشخیص بیماری ها 

 

زمانی که پیشینه ی پزشکی و معاینات، گویای شواهدی از دو حملهی دمیلیناسیون جداگانه از نظر زمان و مکان باشد، آزمایش دیگری برای اثبات تشخیص ام اس لازم نیست. به هرحال نورولوژیست آزمایشهای دیگری برای تأیید تشخیص یا کمک به تشخیص عود دوم دمیلیناسیون (در صورتی که این عود از روی پیشینه یا معاینه قابل تشخیصی نباشد)، یا جهت رد کردن سایر عللی که با ام اس اشتباه را می شود، انجام میدهد. در مباحث آتی در این مورد توضیح خواهیم داد. آنها دقیق بخوانید.

شکل ۱-۲ یک دستگاه امآرآی معمول را نشان میدهد. اسکن امآرآی ، یک شیوه ی خیلی حساس و غیرتهاجمی برای مشاهده ی مناطق آسیب دیده در CNS میباشد. مادهی حاجبی به نام گادولینیوم در حین اسکن به صورت وریدی تزریق می شود تا مناطق فعال یا جدید دچار التهاب در CNS را که در اثر تخریب سد خونی - مغزی به وجود آمدهاند، مشخص کند. سد خونی - مغزی همان سدی است که جلو عبور مواد مضر را از خون به مغز میگیرد.

(برای آگاهی بیشتر در این مورد که در ام اس چه اتفاقاتی برای سیستم ایمنی بدن پیش می آید، به فصل یک مراجعه کنید.) به عنوان بخشی از روند تشخیصی، اغلب نورولوژیستها تمایل دارند یک اسکن امآرآی از مغز و طناب نخاعی شما مشاهده کنند. اگرچه یک اسکن امآرآی ابزاری هوشمند در روند تشخیصں محسوب می شود، ولی به خودی خود ثابت نمی کند بیمار دچار ام اس است.


دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد