آسم/ قسمت دوم


آسم/ قسمت دوم

آیا کودکی که مبتلا به آسم است خوب می شود؟

اگرچه آسم یک بیماری بالقوه خطرناک است ولی با درمان مناسب بیشتر کودکها خوب می شوند. مطالعه هایی که در مورد بیمارهای مبتلا به آسم انجام گرفته است نشان داده که دو سوم کودکهای مبتلا به آسم بهبود مییابند که گاهی این امر قبل از بلوغ و یا در حوالی آن است ولی در تعداد کمی از بیمارها در دوره بزرگسالی، بیماری عود می کند. در بیشتر یک سوم باقیمانده نیز با بیشتر شدن سن، بیماری آنها بهبود مییابد و فقط حدود ده درصد از کودکهای مبتلا به آسم در بزرگسالی نیز آسم را به عنوان یک مشکل عمده تجربه می کنند. بررسیهای جدید نشان داده است که در کودک های «کم سن و سال» دو نوع آسم وجود دارد:۱) در نوع اول کودکها با راههای هوایی نسبتا باریک به دنیا می آیند و وقتی این راههای هوایی، به دنبال التهاب پوشش درونی که در اثر عفونت های ویروسی رخی دهد تنگ تر می شوند، در اثر آن علامت های آسم بروز می نماید. در صورتی که مادر در طی حاملگی سیگار بکشد احتمال بیشتری دارد که نوزادش دچار راههای هوایی نسبتا باریک شود. هنگامی که نوزاد رشد می کند راههای هوایی وی وسعت بیشتری یافته و احتمال آنکه عفونتهای ویروسی بتوانند راههای هوایی را تنگ کرده و علامت های آسم را بروز دهند کم می شود. در نتیجه این دسته کودکها به هنگام بروز عفونتهای ویروسی مانند سرماخوردگی دچار علامتهای آسم می شوند و بیماری آنها در طول مدت کودکی بهبود می یابد.۲) در نوع دوم کودک به آلرژی هایی مانند آسم، آلرژی بینی و اگزما مبتلا است. این کودکها به هنگام برخورد با مادههایی مانند گرده گیاهان و حیوانهایی که به آنها حساسیت دارند دچار نشانه های آسم می شوند و آنها در بیشتر وقتها، همان نشانههایی را از خود بروز می دهند که به دنبال عفونت های ویروسی تنفسی مشاهده می شود. به احتمال زیاد این کودک ها استعداد به آلرژی را از پدر یا مادر خود به ارث برده اند. احتمال بیشتری نیز وجود دارد که این کودکها در طی رشد، آسم و آلرژی بینی را حفظ کنند و کمتر احتمال میرود که از آسم به طور کلی رهایی یابند. ۴۹۹- آسم به چه صورتهایی ظاهر می شود؟ علامتهای آسم در کودکها به سه شکل بروز می کند. اطلاع از چگونگی علامتهای بالینی آسم در کودکها، به شما و پزشکتان برای تنظیم برنامه درمان، یاری می رساند. بعضی وقتها علامت های بروز آسم کودک با بالا رفتن سن او، تغییر می کند. به منظور تشخیص الگوی بروز آسم در کودکتان نیازمند آن هستید که بدانید هر چند وقت یکبار علامت های آسم ایجاد و یا کودک دچار حمله آسم می شود و چه عاملهایی دخالت دارند و آیا در فصل خاصی، علامت های بیماری و یاحمله های آسم شدیدتر می شود؟ حمله آسم به وجود علامت های بالینی متوسط تاشدید گفته میشود که به مدت یک روز یا بیشتر ادامه یابد. ۱) اسم خفیف متناوب: علامت های بالینی به صورت حمله خفیف و به فاصله دو روز پس از سرماخوردگیبروز می کند و بین حمله های خفیف علامتی ندارند و یا علامتهای آنها ناچیز است.۲)آسم شدید متناوب :بیمارهای مبتلا به آسم شدید، به طور معمول حمله های کمی دارند ولی حمله ها بیمارستان دارند. سرماخوردگی در آسم شدید متناوب کودکها نیز شایعترین عامل برانگیزنده بیماری میباشد. با وجود استفاده از  داروهای زود اثر که برای أسم درمانگر استفاده داروهای پیشگیری کننده s طول سال ۹ فقط در فصلهایی که بیشترین احتمال بروز حمله آسم وجود دارد توصیه کند.۳) آسم مزمن:کودکهایی که آسم مزمن دارند بیشتر وقتها دچار علامتهای بالینی هستند. حمله های خفیف یا شدید آسم در آنها تکرار می شوند و در بین حمله ها نیز بدون علامت نیستند. دستورالعملهای درمانی کنونی توصیه میکند که کودکهای مبتلا به آسم مزمن به طور روزانه و منظم از داروهای پیشگیری استفاده کنند و یک داروی زود اثر را نیز جهت مصرف در مواقع ضروری در دسترس داشته باشند.

معیارهای کنترل خوب آسم چیست؟

هنگامی که آسم کودک به خوبی کنترل شده باشد تعداد حمله ها نادر است و به علاوه کودک باید:۱- بندرت سرفه شبانه داشته باشد.۲- بندرت به علت سرفه یا تنگی نفس از خواب بیدار شود.۳- به اندازه سایر کودکها فعالیت بدنی داشته باشد و بندرت سرفه، خس خس،گرفتگی سینه و اشکال در تنفسی داشته باشد.۴- سرماخوردگی او از نظر مدت مانند سایر کودکها باشد.

معیارهای کنترل نامناسب آسم کدام است؟

۱- سرفه شبانه.۲- بیدار شدن از خواب در اثر سرفه یا گرفتگی سینه.۳- زیاد شدن سرفه، خس خس، و یا اشکال در نفس کشیدن طی ورزش یاکاهش توان انجام فعالیتهای بدنی به علت آسم.۴- سرفه یا خس خس به هنگام استراحت (به عنوان مثال زمانی که تکالیفش راانجام می دهد و یا تلویزیون تماشا می کند). التی

 علامتهای یک حمله آسم شدید چیست؟

۱- تنگی نفس شدید، تنفس سریع یا سطحی، تنفس سخت و یا به داخل کشیده شدن پوست اطراف دنده ها و یا قاعده گردن.۲- کبودی (در هر جایی)۳- سرفه یا خس خس شدید که ظرف چهار ساعت پس از درمان با یک دارویزود اثر بازگشت میکند.۴- ناتوانی در ادای جمله های کامل.۵-خوا ب آلودگی و یا هیجان به علت آسم.۶- غش کردن به علت حمله آسم. آسم/ قسمت اول

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد