آسیب شناسی شکستگی


آسیب شناسی شکستگی

آسیب شناسی شکستگی

 شکستگی ها انواع مختلفی دارند. تقسیم بندی های مختلفی برای این شکستگی ها وجود دارند. براساس اتیولوژی، شکستگی ها به این ترتیب تقسیم می شوند: الف. شکستگی در استخوان سالم، که می تواند به علت ترومای مستقیم (مثلاً افتادن جسم سنگینی روی پا) باشد و یا ضربات غیرمستقیم (مثلاً شکستگی کلاویکل در اثر سقوط روی شانه). ب. شکستگی استرسی، که در اثر واردآمدن تروماهای خفیف و مکرر روی استخوان ایجاد می شود. اکثر این شکستگی ها در متاتارس ها رخ میدهند، امّا محل های شناخته شده دیگر شامل شافت فیبولا، شافت تیبیا و گردن فمور هستند. شکستگی های پاتولوژیک به انواعی از شکستگی اتلاق می شود که در استخوان های ضعیف شده توسط یک پروسه بیماریزا ایجاد می شوند. از سوی دیگر می توان شکستگی ها را به انواع بسته (ساده) و باز (مرکب) تقسیم کرد. در نوع بسته، بین محل وقوع شکستگی و محیط بیرونی بدن ارتباطی وجود ندارد، امّا در نوع باز، یک زخم در سطح بدن بین محیط خارج و شکستگی ارتباط ایجاد میکند. توجه کنیم که وجود زخملزوما به معنی بازبودن شکستگی نیست.افتراق بین شکستگی باز و بسته بسیار مهم است عفونت بسیار بالاست.الگوهای شکستگی شناخت انواع الگوهای شکستگی می توانند در فهم مکانیسم ایجاد شکستگی به ما کمک کنند. به طور کلی انواع الگوهای شناخته شده شامل شکستگی های عرضی، مایل، مارپیچی، شکستگی های خردشده (یعنی وجود بیش از دو قطعه شکستگی) باشد. شکستگی ترک های اکثرا در بچه ها دیده می شود. در نوع فشرده قطعات شکستگی آنچنان درهم فرو رفته اند که حرکتی بین قطعات وجود ندارد. شناخت این الگوها تا حدود زیادی مکانیسم شکستگی را نشان میدهند و هم چنین به یافتن بهترین راه جانداختن آن کمک خواهد کرد. مثلاً یک شکستگی عرضی در استخوان بلند به احتمال زیاد به علت نیروی چرخشی و شکستگی مارپیچی غالباً به سبب یک نیروی پیچشی ایجاد میشود. نکته مهم دیگری که الگوی شکستگی به ما نشان می دهد میزان پایداری شکستگی است مثلاً شکستگی عرضی معمولاً مستعد جابجایی (بعد از جانداختن) نیست، امّا این مساله در شکستگی های مایل و یا مارپیچی صدق نمیکند. مثال دیگر، شکستگی های فشرده است که در این نوع به علت در هم رفتن قطعات امکان اصلاح دقیق آناتومیک متعاقب رداکشن وجود ندارد. شکستگی ترک های (green stick) معمولاً در بچه ها رخ میدهد. در بچه ها - خصوصاً در سن زیر ۱۰ سال - استخوان مثل یک نهال تازه انعطاف پذیری دارد و متعاقب وارد امدن یک نیروی چرخشی تنها یک سمت کورتکس خم .می شود و یا میشکند توجه کنید که در صورت شدید بودن تروما، ممکناست استخوان بچه ها مثل استخوان افراد بالغ دچار شکستگی با سایر الگوهای گفته شده شود.بهبود شکستگیها پروسه بهبود شکستگی از همان ابتدای زمان شکستگی آغاز میگردد و در صورت مهیا بودن شرایط مناسب تا مراحل انتهایی ادامه مییابد. الگوی بهبود برای همه استخوانها و در همه شرایط یکسان نیست.

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد