آسیب های وارد به آلت تناسلی، اسکروتوم و بیضه


آسیب های وارد به آلت تناسلی، اسکروتوم و بیضه

آسیب های وارد به آلت تناسلی، اسکروتوم و بیضه

 - آلت تناسلی: پارگی تونیکا آلبوژینه (penile fracture)، ممکن است طی مقاربت دیده شود و نیاز به ترمیم سریع جراحی دارد. آسیب های وارد به آلت تناسلی، مطرح کننده آسیب های همزمان پیشابراه بوده لذا جهت رد کردن آن، نیاز به اورتروگرافی وجود دارد.-اسکروتوم:پارگی های سطحی اسکروتوم را می توان دبرید کرده و به طور اولیه دوخت. در ضربات بلانت که باعث هماتوم و اکیموز بیضه میشود، باید مطمئن شد که پارگی بیضه رخ نداده است. در کنده شدن پوست بیضه باید دبریدمان وسیع جراحی انجام شده و بیضه و طناب اسپرماتیک در بافت های سطحی قسمت فوقانی ران پوشانده شوند. ترمیم ثانویه با استفاده از graft پوستی یا flap از ران انجام می شود.-بیضه:صدمات وارد به بیضه باعث تهوع استفراغ و درد و تندرنس شدید پایین شکم می شود، در این حالت با سونوگرافی وضعیت بیضه ها مشخص و در صورت پارگی باید اقدام به ترمیم جراحی شود.

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد