آسیب وارده به مثانه چگونه درمان می شود؟


آسیب وارده به مثانه چگونه درمان می شود؟

آسیب وارده به مثانه چگونه درمان می شود؟

 A) اقدامات اورژانس شامل کنترل شوک و خونریزی بیمارB) اقدامات جراحی شامل یک برش midline برای دسترسی به مثانه و سپس بررسی دقیق آن است پس از ترمیم پارگی مثانه، سیستوستومی سوپراپوبیک به منظور درناژ ادراری و کنترل خونریزی باید انجام شود.وارد شدن به هماتوم لگنی (که اغلب در سمت جانبی قرار گرفته است)، صحیح نیست چراکه باعث افزایش خونریزی (به علت برداشتن فشار هماتوم و تامپوناد ناشی از آن) و نیز عفونت هماتوم (که در نهایت، منجر به تشکیل آبسه لگنی خواهد شد) میگردد. .۱ - پارگی خارج صفاقی: این نوع پارگی باید از داخل مثانه ترمیم شود. پارگی های خارج صفاقی گاهی به گردن مثانه گسترش یافته و باید با دقت ترمیم شوند. ترمیم باید توسط بخیه های قابل جذب انجام گیرد و مطمئن شویم که ترمیم به طور کامل انجام گرفته است. بیمار پس از بهبودی کنترل ادراری خواهد داشت. برای بیمار تا زمان بهبودی، انحراف جریان ادرار به وسیله سیستوستومی سوپراپوبیک،انجام خواهد شد.۲ - پارگی داخل صفاقی: این نوع پارگی باید پس از مشاهده دقیق، از طریق مثانه و بستن سوراخ شدگی های دیگر، از طریق داخل صفاقی مورد ترمیم قرار گیرد. قبل از بستن محل، باید کلیه مایعات داخل حفره صفاقی تخلیه شود پریتونئوم باید به دقت در روی منطقه آسیب بسته شده سپس مثانه در لایه های مجرا توسط بخیه قابل جذب دوخته شود.۳- شکستگی لگن: شکستگی شاخه های پوبیس معمولاً اتفاق میافتد. در این حالت بیمار می تواند ۴ تا ۵ روز بعد شروع به حرکت کند. شکستگی های ناپایدار لگن نیازمند ثابت کردن لگن از خارج (External fixation) میباشند.۴ - هماتوم لگن: حتی چنانچه در حین جراحی وارد هماتوم لگنی نشویم، ممکن است خونریزی شدید و غیرقابل کنترل به علت پارگی عروق لگن وجود داشته باشد. قراردادن نوارهای لاپاراتومی داخل لگن یا آمبولیزاسیون را عروق لگن تحت کنترل آنژیوگرافی در کنترل این حالت کمک کننده است.C) اقدامات طبی چنانچه در سیستوگرام فقط مختصری نشت ماده حاجب دیده شود، میتوان بدون انجام سیستوستومی سوپراپوبیک و فقط به کمک قرار دادن سوند ادراری بیمار را درمان نمود. ادرار باید عاری از عفونت باشد و مراقبت دقیق از نظر عفونت هماتوم لگنی، ادامه پیدا کردن خونریزی مثانه و احتباس ناشی از لخته الزامی است.پیش آگهیبا درمان مناسبه پیش آگهی عالی است. لوله سیستوستومی سوپراپوبیک را می توان در عرض ۱۰ روز خارج نمود و بیمار را تشویق کرد به صورت طبیعی ادرار نماید. در صورتی که پارگی تا گردن مثانه امتداد یافته باشد، ممکن است بیمار به طور موقت دچار بی اختیاری ادراری شود، اما معمولاً در نهایت، قادر به کنترل ادرار خواهد شد. در هنگام ترخیص بیمار، باید مجدداً کشت ادرار به منظور ردکردن عفونت انجام شود.

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد