آشنایی با آزمایش های خون در سه ماهه ی دوم


آشنایی با آزمایش های خون در سه ماهه ی دوم

آشنایی با آزمایش های خون در سه ماهه ی دوم

 

آزمایش های سه ماهه ی دوم

همان طور که فرزند شما رشد و تغییر می کند، دامنه و حدود آزمایش های احتمالی دوران بارداری نیز تغییر می کند. در سه ماهه ی دوم، احتمالا یک یا دو آزمایش خون، و یک سونوگرافی انجام می دهید که در این مقطع، جنسیت فرزندتان نیز معلوم می شود.

آزمایش های خونی که در زیر به آن اشاره شده است، معمولا نتایجی طبیعی به دست می دهد، ولی اگر در نهایت آزمایش شما غیرطبیعی باشد، ممکن است به آزمایشهای دیگری نیاز داشته باشید شاید یک بررسی از طریق سونوگرافی. ولی به خاطر داشته باشید آزمایش های بعدی ضرورتا به این معنا نیست که اشکالی در کار است - فقط پزشک دقت بیشتری برای اطمینان از روبه راه بودن اوضاع می کند.

آزمایش آلفا فتو پروتئین

 MSAFP حروف اختصاری ای است که برای سرم مادری آلفا فتو پروتئین استفاده می شود؛ پروتئینی که توسط جنین تولید می شود و در جریان خون مادر نیز جریان می یابد. دکترها برای کنترل میزان سرم مادری آلفا فتو پروتئین، معمولا گاهی اوقات بین ۱۵ تا ۱۸ هفتگی، یک آزمایش خون ساده انجام میدهند. نتیجه ی آزمایش متأثر از وزن، نژاد، و وجود دیابت از قبل است؛ بنابراین باید برای آن عوامل تنظیم شده باشد.

یک سرم مادری آلفا فتو پروتئین بالا، مضرب عدد میانی اش بیش از ۲/ ۰ یا ۲ / ۵ توصیف شده است، یا مضرب عدد میانی برای خانم هایی که تنها یک بچه باردارند و مضرب عدد میانی بیشتر از ۴/ ۰ یا ۴ / ۵، برای مادرانی که دوقلو باردارند. اندازه گیری در سه قلویی و چهارقلویی، هنوز به خوبی بررسی نشده است.


دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد