آشنایی با اختلال سندرم کاپگراس


آشنایی با اختلال سندرم کاپگراس

آشنایی با اختلال سندرم کاپگراس

 در این اختلال بیمار معتقد است شخصی که رابطه نزدیکی با او دارد با یک بدلی عوض شده است. بیمار قبول دارد که بدل شباهت زیادی به فرد مورد نظر دارد، مع هذا باز معتقد است که آنها دو شخصی متفاوت هستند. این اختلال فوق العاده نادر است. در زن ها شایعتر بوده و اغلب با اسکیزوفرنی یا اختلال خلقی مربوط است. داروهای ضد جنون باعث بهبودی این بیماران می شوند.همه گیرشناسی این سندرم نادر در زن‌ها کمی بیشتر از مردها دیده می‌شود. گاهی این سندرم را جزو اختلالات هذیانی طبقه بندی می‌کنند و گاهی نیز آن را از تظاهرات اسکیزوفرنی به شمار می‌آورند.سبب‌شناسی شرط لازم برای وقوع این سندرم اختلال در واقعیت سنجی است که در نتیجه یک فرایند پسیکوتیک به وجود می‌آید. «کاپگراس» ماهیت خاص این ایلوزیون(هذیان) را با احساس غریبی و گرایش پارانوئید به سوی عدم اعتماد توجیه نمود. جدا شدن اجزاء درک و شناخت (که طبیعتاً باید به یکدیگر پیوسته باشند) از هم، ممکن است یک علت نوروفیزیولیک مربوط به اختلال عمل لوب پاریتال(لوب آهیانه‌ای) داشته باشد.سندرم کاپگراس را از دیدگاه روان پویائی نیز می‌توان توجیه نمود. بیمار شخص موردنظر را طرد نموده و صفات بدی را به او نسبت می‌دهد، مع‌هذا به علت احساس گناه و تمایلات دوگانه [یعنی عشق و نفرت نسبت به یک شخص یا یک پدیده در آن واحد]، قادر به پذیرش هشیارانه این احساس نیست. بدین ترتیب آنچه که واقعاً نسبت به شخص موردنظر احساس می‌شود، به بدل او منتقل می‌گردد که در نظر بیمار شیادی بیش نیست و طبیعتاً به راحتی و درستی می‌توان او را طرد نمود.پیش آگهی و درمان فرجام این اختلال بستگی به میزان موفقیت در درمان پسیکوز مربوطه دارد . این اختلال مثل سایر تظاهرات پسیکوتیک غالباً به درمان دارویی، حداقل بطور نسبی، پاسخ مثبت می‌دهد.

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد