آشنایی با اقسام زن ھای حائض


آشنایی با اقسام زن ھای حائض

آشنایی با اقسام زن ھای حائض

   زن های حائض به شش قسم اند: ۱ - صاحب عادت وقتیه و عددیه: که زنی است که دو ماه پشت سر هم در وقت معینی خون حیض ببیند و شماره روزهای حیض او هم در هر دو ماه یک اندازه باشد مثل لینکه  دو ماه پشت سر هم از اول تا هقتم ماه  خون ببیند. ۲ - صاحب عادت وقتیه: که زنی است که دو ماه پشت سر هم در وقت معینی خون حیض ببیند ولی شماره روزهای حیض او در هر دو ماه یک اندازه نباشد. مثلاً دو ماه پشت سر هم از روز اول ماه خون ببیند ولی ماه اول، روز هفتم، و ماه دوم، روز هشتم از خون پاک شود. ۳ - صاحب عادت عددیه: زنی است که شماره روزهای حیض او در دو ماه پشت سر هم به یک اندازه باشد ولی وقت دیدن آن دو خون یکی نباشد، مثل آنکه ماه اول از پنجم تا دهم و ماه دوم از دوازدهم تا هفدهم خون  ببیند ۴- مضطربه: زنی است که چند ماه خون دیده، ولی عادت معینی پیدا نکرده و یا عادتش به هم خورده و عادت تازه ای پیدا نکرده است.۵ - مبتوئه: زنی است که دفعه اول خون دیده است.۶ - ناسیه: زنی است که عادت خود را فراموش کرده است.

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد