آشنایی با القای درد زایمان …


آشنایی با القای درد زایمان …

آشنایی با القای درد زایمان ...

 

اوضاع را به جلو پیش ببريد: القای درد زایمان

القای درد زایمان به این معناست که قبل از آنکه خودش شروع شود، موجب شروع آن بشویم. القا می تواند اختیاری باشد (برای راحتی بیمار یا پزشک انجام شود) یا ممکن است بر حسب ضرورت انجام شود (به خاطر مشکلات مربوط به زایمان، دارویی یا جنینی باشد)

القای در اختیاری اگرچه بعضی از خانمها زایمان برنامه ریزی شده را می پسندند، دیگران ترجیح می دهند درد زایمان به طور طبیعی اتفاق بیفتد. برخی از پزشکان با رضایت خاطر به القای درد

اختیاری اقدام می کنند، و عده ای دیگر به طور کل با این نظر مخالفند. ممکن است یک خانم به دلایل متعددی، از جمله موارد زیر به القای درد زایمان اقدام کند

در صورتی که تاریخ دقیق شروع درد زایمان خود را بداند، می تواند برای س ایر کودکان خود، محل کار، همکار خود، یا راحتی سایر اعضای خانواده تمهیداتی فراهم کند. اطمینان یابد در روش گروهی، پزشک خاصی که ارتباط مخصوصی با او دارد، فرزندش را به دنیا می آورد.

در صورتی که در معرض خطر مشکلات نوزادی یا زایمانی خاصی باشد. زمانی زایمان کند که بیشترین پرسنل بخش زایمان یا سایر متخصصان حضور داشته باشند.

کاهش اضطراب بعد از یک سابقه ی بارداری ناموفق (مانند به دنیا آمدن جنین مرده پس از نه ماه کامل) که مایل به زایمان زودتر، قبل از زمان طبیعی بشود

اطمینان از به موقع رسیدن به بیمارستان، در صورتی که مسیر او دور باشد یا سابقه ی زایمان سریع داشته باشد.


دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد