آشنایی با انواع بحران


آشنایی با انواع بحران

 آشنایی با انواع بحران

 تعریف کاپلان (۱۹۶۴) بحران را به عنوان «واژگونی» یا عدم تعادل در وضعیت ثابت و پایدار فرد میداند که در آن روش های حل مشکل مؤثر نیستند. شخصی احساسی میکند که قبلاً در حل مشکل موفق بوده و اما شرایط جدید منجر به ایجاد اشکال در حل مسائل و یا استراتژی های تطابق فرد شده و حالت تعادل او را برهم میزند.انواع بحرانالف) بحران موقعیتی یا تصادفی (situational C): این بحران متعاقب حوادث ناگهانی و غیرمنتظره (که غیرقابل کنترلی هستند) بروز میکند. بیش از ظرفیت و توان فرد بوده و غالباً تهدید کننده است، هدف های زندگی فرد را به تعویق میاندازد و فشار، اضطراب، و رنج فراوان ایجاد میکند. در بین بحرانهای موقعیتی گسلش ازدواج، ترک همسر،طلاقی، مرگ نابهنگام همستر، بیماری جسمی ، تصادف خود شخصی، بیماری l مرگ دیگران، ارتقاء شغلی، عد م ارتقاء، ار دست دادن شغل په دلیل زیادی بودن یا سایر علل، حوادث طبیعی نظیر سیل و زلزله، جنگ، تغییر محلی زندگی، و از دست دادن ارزشهای اجتماعی را می توان نام بردب) بحران تکاملی (.Maturational C): نام دیگر این بحران، بحران انتقالی است چون فرد از یک مرحله به مرحله دیگر میرود و در طی انتقال های طبیعی فرایند تکامل رخ میدهد. تطابق موفقیت آمیز یا انتقال تکاملی منجر به ورود به سطح تکاملی بعدی می شود. از بحران های تکاملی می توان به ازدواج، بازنشستگی، حاملگی، تولد فرزند، میانسالی، یائسگی، بازنشستگی، گسستن فرزندان و ترک منزل، مرحله بلوغ، مرگ والدین، و ورود به مدرسه برای اولین بار اشاره کرد. ج) بحران تکاملی - موقعیتی : غیرقابل پیش بینی و حادثه مخاطره انگیزی است که در انتقال از یک مرحله تکاملی به مرحله دیگر روی می دهد. شخصی که به طور طبیعی می توانست وظیفه تکاملی خود را انجام دهد ممکن است بحران موقعیتی را نیز تجربه کند. مثلا جوانی که شروع به کار کرده به طور ناگهانی دچار نابینائی شود.مراحل بحرانکاپلان در زمان رخ دادن بحران ۴ مرحله را ذکر میکند که عبارتند از:۱- مواجه شدن با مشکل : سطح اضطراب در این مرحله معمولاً بالا میرود و موجب می شود که فرد استراتژی های تطابقی موفقیت آمیز گذشته را به کار گیرد. وقتی مشکل با استفاده از استراتژی های قبلی حل نشود ادامه یافته و فرد به مرحله دوم می رسد.۲- عدم تعادل : که در شخصی علائم فیزیکی و روانی بحران مشاهده میگردد و فرد توانائی انجام فعالیتها را ندارد.۳- افزایش تنش: فرد را برای بسیج و تجهیز منابع برمی انگیزد و او در این مرحله السعیی می کند از جنبه های در نظر گرفته نشده در گذشتهآگاهی یافته ومجدداً مشکل را بررسی نموده و جنبه های بی ربط آن را کنارگذاشته ومکانیسم های جدید حل مشکلی را توسعه بخشد. اگر استراتژی های مورد استفاده در مرحله سوم موفقیت آمیز باشند، مشکل حل خواهد شد و شخصی به وضعیت قبلی تعادلی خود بازگشته یا در سطح فعالیت بالاتری قرار میگیرد. در صورتیکه استراتژی های حل مشکلی، موفقیت آمیز نباشد مرحله چهارم با ادامه مشکل، عدم موفقیت در حل مجدد مشکل، افزایش تنش و نقطه شکست و عدم سازماندهی رخ میدهد.مداخله در بحرانهدف از دخالت در موقعیت بحرانی عبارتست از کمک کردن به شخصی دچار بحران، تا آنجا که او قادر باشد تعادل روانی خود را حفظ نماید. متخصصین سعی میکنند که از تمام افراد شبکه اجتماعی که برای فرد مهم هستند کمک دریافت کنند. مداخله باید حتی المقدور کوتاه و مختصر بوده و تمرکزش بر روی مشکلات فوری که بیمار با آن دست به گریبان است. باشد. طول مدت بحران با یا بدون مداخله ۳ تا ۶ هفته است.مداخله در زمان عدم تعادل بایستی صورت گیرد تا از اختلال پیشگیری شود. مصاحبه در بحران شامل ۱ تا ۶ مصاحبه حضوری است و بیشتر بر وضعیت فعلی تکیه دارد.روش های مداخله در بحران مشتلمند بر: ۱) شرکت از طریق حل مسأله، ۲) مشاوره در بحران، ۳) مشاوره تلفنی، ۴) مشاوره در منزلی،  ۵) بستری کردن بیمار در بیمارستان.

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد