آشنایی با انواع تومورهای خوش خیم


آشنایی با انواع تومورهای خوش خیم

 آشنایی با انواع تومورهای خوش خیم

 قبل از استفاده از CT این تومورها به ندرت شناسایی می شدند، چراکه معمولاً ایجاد علایم مشخصی نمی کنند. این تومورها شامل آدنوم، انکوسیتوما، آنژیومیولیپوما، لیپوما و تومور ژوکستاگلومرولی میباشند.۱- آدنوم کلیه شایعترین ضایعه خوش خیم پارانشیم کلیه می باشد. این تومورها از نوع تومورهای کوچک غدهای کاملاً تمایزیافته کورتکس کلیه، میباشند. معمولاً فاقد علامتند و در اتوپسی به طور اتفاقی یافت می شوند. شیوع واقعی آن نامشخص است اما ۷ تا ۲۲ درصد بیماران در اتوپسی دارای آدنوم میباشند. گرچه آدنومایک تومور خوش خیم طبقه بندی می شود، ولی هیچگونه تمایز بالینی، بافتی یا ایمونوشیمی عنوان سرطان غیرپیشرفته کلیه تلقی کرد و بررسی های مناسب جهت رد کانسر کلیه برای بیمار انجام داد. ۲ - انکوسیتومای کلیه طیف رفتاری آن از حالت خوش خیم تا بدخیم گسترده است. این تومور از سلول های اپیتلیال بزرگ که دارای سیتوپلاسم ائوزینوفیلیک گرانولر (انکوسیت) می باشند، تشکیل یافته و می تواند در ارگان های مختلفی همانند آدرنال، غده بزاقی تیروئید و پاراتیروئید، علاوه بر کلیه تشکیل شود. این تومور به طور کلی داخل یک کپسول فیبروزه کاملاً مشخص قرار گرفته و بافت توموری بندرت از کپسول کلیه، لگنچه، سیستم جمع کننده ادرار یا چربی دور کلیه تجاوز می کند. در برش تومور نکروز که مشخصه آدنوکارسینومای کلیه است، دیده نمی شود. تشخیص این تومور از طریق پاتولوژی میباشد و هیچگونه یافته بالینی قابل اعتمادی وجود ندارد هماتوری واضح و درد پهلو در کمتر از ۲۰٪ بیماران رخ میدهد. به علت عدم تمایز بالینی با RCC پیشنهاد شده است که در کلیه تودههای منفرد کلیوی، نفرکتومی رادیکال انجام گیردسایر تومورهای خوش خیم :شامل لیومیوما، همانژیوما، لیپوماو تومورهاى سلول ژوکستاگلومرولی است. ۱) لیومیوما شایعترین تومور خوش خیم کلیه با منشا مزودرمال است و اغلب بسیار کوچک می باشد. ۲) همانژیوما تومور عروقی کوچکی است که پس از کبد دومین شیوع را در کلیه دارد. این ضایعات می توانند باعث هماتوری شوند و تشخیص آن با آنژیوگرافی یا دیدن مستقیم تومور در اندوسکوپی است. ۳) تومور سلول ژوکستاگلومرولی که باعث فشارخون شدید قابل درمان می شود. در صورت وجود هایپرآلدوسترونیسم همراه با افزایش رنین، می توان به حضور آن مشکوک شد. در بیشتر بیماران، درمان قطعی آن با نفرکتومی کامل است.

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد