آشنایی با برخی اختلالات عدم کفایت زایمان


آشنایی با برخی اختلالات عدم کفایت زایمان

آشنایی با برخی اختلالات عدم کفایت زایمان

 

اختلالات عدم کفایت زایمان در صورتی که دهانه ی رحم به کندی باز شود یا در صورتی که سر بچه به میزان عادی پایین نیاید، اتفاق می افتد. اگر فرزند اول خود را به دنیا می آورید، دهانه ی رحم باید حداقل به میزان ۱ / ۲ سانتیمتر در ساعت باز شود.

اگر قبلا زایمان کرده اید، دهانه ی رحم باید حداقل ۱ / ۵ سانتیمتر در ساعت باز شود، و فرزندتان باید در حدود ۲ سانتیمتر در ساعت پایین بیاید. اختلالات عدم کفایت زایمان ممکن است به دلیل عدم تناسب سری - لگنی (CPD) باشد که نامی برای تناسب نامطلوب میان سر بچه و مجرای زایمان مادر است.

اختلالات عدم کفایت زایمان ممکن است به دلیل قرار گرفتن سر بچه در وضعیت نامطلوب یا تعداد و انقباضات ناکافی نیز اتفاق بیفتد. در هردوی این موارد، بسیاری از پزشکان برای افزایش پیشرفت درد، اکسی توسین به کار می برند.

اختلالات ایست ناگهانی: اختلالات ایست ناگهانی در صورتی که دهانهی ارحم از باز شدن متوقف شود یا سر بچه برای بیش از دو ساعت در طول درد فعال پایین نیاید، اتفاق می افتد. اختلالات ایست ناگهانی اغلب با عدم تناسب سری - لگنی مربوط است (به نشانه ی قبلی، «اختلالات عدم کفایت زایمان» رجوع کنید)، ولی تزریق اکسی توسین ممکن است مشکل را حل کند. در صورتی که اکسی توسین اختلال ایست ناگهانی را کاهش ندهد، ممکن است به انجام سزارین نیاز داشته باشید.


دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد