آشنایی با بررسی های چندگانه سندرم دان


آشنایی با بررسی های چندگانه سندرم دان

آشنایی با بررسی های چندگانه سندرم دان

 

بررسی دوگانه، سه گانه و اکنون چهارگانه برای سندرم دان آزمایش دیگری که با همان نمونه ی خون تهیه شده برای سرم مادری آلفا فتو پروتئین می توان انجام داد، یک آزمایش برای بررسی سندرم دان است - شایع ترین ناهنجاری کروموزومی در بچه ها.

این آزمایش همچنین می تواند در تشخیص زنانی که در معرض خطر داشتن فرزندانی با ناهنجاری های کروموزومیاند، مانند تریزومی ۱۸ یا تریزومی ۱۳ (یک کروموزوم بیشتر در تعداد کروموزوم های ۱۸ یا ۱۳)، مؤثر باشد. پزشک شما این آزمایش را با اندازه گیری دو، سه، یا چهار ماده در خون انجام میدهد:

سرم مادری آلفا فتو پروتئین

hCG (گونادوتروپین کوریونی انسان)

استریول (نوعی از استروژن)

اینهیبین (ماده ای که جفت ترشح می کند)

پزشک شما با استفاده از نتایج این آزمایش ها، برای محاسبه ی میزان خطر منگولیسم استفاده می کند. در خانم های زیر ۳۵ سال، آزمایش در حدود ۶۰ درصد از موارد موجود را برای منگولیسم تشخیص می دهد.

(به عبارت دیگر، اگر ۱۰۰ زن حامل جنینهای مبتلا به منگولیسم آزمایش بدهند، بیماری در حدود ۶۰ نفر از آنان تشخیص داده میشود. با استفاده از بررسی چهارگانه (که شامل هر چهار عامل است) درصد تشخیص ممکن است به ۷۵ تا ۸۰ درصد برسد. این آزمایش فقط یک بررسی است.


دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد