آشنایی با بیماریهای حالب/قسمت دوم


آشنایی با بیماریهای حالب/قسمت دوم

ضربه کلیه وحالب

صدمه کلیه ممکن است ناشی از نیروی نافذ یانیروی کند باشد . صدمات نافذ شکم احتیاج به تجسس دارد و معمولا مشکلات تشخیصی کمی بوجود میآورد در حالیکه ضربه های کند اغلب توأم با اشکالات تشخیصی خواهد بود.  گرچه صدمه کلیه معمولا متعاقب ترومای شدید شکم بوجود میآید و همراه با صدمات سایر اعضاء میباشد ولی سقوط های خفیف با جهیدن هم ممکن است. صدمات شدید کلیه را بوجود آورد. علاوه بر اینکه اثر مستقیم نیروها باعث . صدمه کلیه میشود حرکات شلاق مانند کلیه روی پدیکولش هم می تواند صدمه کلیه بوجود آورد گرچه پارگی خودبخودی کلیه شایع نیست ولی کلیه های بیمار مثلا در اثر انسداد یا تومور بیشتر در اثر تروما صدمه می بینند تا کلیه  سالم بر حسب شدت صدمات وارده به کلیه عوارض آنی آن عبارت از  خارج شدن ادرار و خونریزی می باشد . ندرتا" بدنبال صدمه دوطرفه کلیه یا صدمه یک کلیه ممکن است نارسائی حاد کلیه اولین یافته تروما باشد. هماتوری یافته اولیه ترومای دستگاه ادراری می باشد. هماتوری معمولا واضح است ولی ممکن است میکروسکوپیک باشد یا اصلاوجود نداشته باشد. درد شکم معمولاً لوکالیزه در پهلو، یاروی شکم بوده که شدت آن بستگی بنوع ضایعه دارد امتحان فیزیکی ممکن است شوک، حساسیت موضعی ، اکیموز موضعی و تورم را نشان دهد. معمولا اسپاسم عضلانی در پهلو و ربع بالای شکم واضح است. توده قابل لمس در اول با مقایسه با صدمه پدیکول معمولا" وجود ندارد. یک توده بزرگ  شونده همراه با کاهش شدید خون دال بروجود صدمه کلیوی از نوع سوم می باشد. تشخیص بیماری مبتنی است بر یافتن هماتوری همراه با سابقه ترومای  کلیوی و دلایل بد کاری کلیوی ودیستورسیون آن درپیلوگرافی . درست است که آنومالی کلیه را باین وسیلهI. ү. Р دلیل با ارزشی در مورد نورمال بودن کلیه طرف دیگر برایمان فراهم نمیسازد سایر روش های مطالعات راد یوگرافیک مثل آٹورتوگرافی ، نفروتومو گرافی اسکن جیوه ممکن است در مورد واضح نمودن وسعت و طبیعت تروما بما کمک کند. احتمال اینکه هماتوری مربوط به قسمت های پائین دستگاه ادراری باشد باید همیشه در خاطرمانباشد و در هر موردی که شکی وجود دارد حتما" باید سیستوگرام تهیه نمود . اگر وضع بیمار طوری بود که ما مشکوک به صدمه پایه کلیوی هستیم عمل جراحی فوری جهت کنترل خونریزی مورد دارد . حتی دراین مورد هم باید با I.W.P دید که وضع کلیه طرف دیگر چگونه است بنابر این میتوان در اطاق عمل با تزریق ماد ۵ حاجب و گرفتن فقط یک عکس تا اندازه ای با این نتیجه رسید در ابن فاصله با تزریق خون بیماررانگه میداریم بغیر از صدمه پایه کلیوی واحتمال ترومبوز عروق بزرگ کلیه سایر صدمات کلیوی ناشی از ترومای کند را می توان تحت نظر قرار داد یعنی احتیاج به جراحی فوری ندارند. استراحت در بستر ، مسکن جهت درد ، تحت نظر قرار دادن همراه با بررسی وضع کلبه، درمانی است که این بیماران احتیاج دارند . علاوه بر خونریزی ، خروج ادرار وعفونت متعاقب آن احتیاج بمداخله جراحی پیدامی کند. وقتی که درمان جراحی اندیکاسیون پیدا میکند میتوان این کارها را انجام داد : درناژ ساده نفروکتومی نسبی ، نفروکتومی کامل . معمولا" یک تأخیر ۲-۳ روزه بعد از تروما و قبل از جراحی جهت انجام جراحی مناسب می باشد یعنی برای نمایان نمودن کلیه و انجام اقدامات جراحی بعد از این مدت سهولت بیشتری بوجود میآید . عده زیادی از بیماران با صدمه کلیوی را می توان بدون دخالت جراحی درمان نمود . خروج ادرار در بالا را بیماران بهتر از خروج ادرار در پائین تحمل می کنند و اغلب اورولوژیست ها حتی درناژ را هم لازم نمیدانند ، خونریزی ثانویه از پارانشیم کلیه صدمه دید  ه ممکن است اتفاق بیفتد و این موضوع را باید به بیمارانی که از بستر خارج میشوند گوشزد نمائیم . در مواردی که بیماران دارای صدمات متعدد می باشند درمان صدمه کلیوی با درنظرگرفتن صدمات دیگر است .آشنایی با بیماریهای حالب/قسمت اول

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد