آشنایی با تارسوس (مچ پا)


آشنایی با  تارسوس (مچ پا)

آشنایی با تارسوس (مچ پا)

 تارسوس شامل هفت استخوان است که در دو ردیف قرار دارند. ردیف خلفی (پروگریمال) شامل تالوس (فاپ) وکالکانوس (پاشنه) میباشد و ردیف قدامی (دیستال) شامل ناویکولار (ناوی)، کانیفورم (میخی)های داخلی، میانی و خارجی و کوبوئید (طاسی) میباشد.استخوان‌های مچ پا (به انگلیسی: Tarsus) به استخوان‌های مچ یا قوزک پا گفته می‌شود. در مچ پا هفت استخوان وجود دارد که به نام‌های پاشنه، قاپ، ناوسان، تاسی و میخی‌های داخلی، میانی، و خارجی موسومند.استخوان‌های مچ پا را مچ‌پایی (تارسال) و استخوان‌های کف پا را کف‌پایی (متاتارسال) می‌نامند.کالبدشناسی مفصل مچ پا همان قوزک بین سر انتهایی استخوان‌های درشت‌نی، نازک‌نی و استخوان قاپ قرار گرفته است. استخوان قاپ با دو استخوان مجاور خود یعنی پاشنه و ناوی مفصل می‌شود.دو استخوان پاشنه و قاپ با هم پشت‌پا hindfoot را تشکیل می‌دهند و پنج استخوان ناوسان navicular، تاسی cuboid و سه استخوان میخی cuneiform با هم میان‌پا Midfoot را تشکیل می‌دهند.مفاصل ناحیه قسمت میانی کف پا عبارتنداز: مفصل تالوناویکولار (مفصل قاپی-ناوی) ، مفصل کالکانئوکوبویید (مفصل پاشنه ای-مکعبی) ، مفصل کونئوناویکولار (مفصل میخی-ناوی) ، مفصل اینترکونئیفورم (مفصل بین میخی) ، مفصل کونئوکوبویید (مفصل میخی-مکعبی) و مفصل کوبوییدوناویکولار (مفصل مکعبی-ناوی)

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد