آشنایی با ترکیبات آروماتیک


آشنایی با ترکیبات آروماتیک

ترکیبات آروماتیک

 یکی دیگر از انواع هیدورکربنهایی که صنایع نفت و پتروشیمی با آنها سر و کار دارد، ترکیبات آروماتیکی شامل بنزن - تولوئن، اتیلن بنزن - زایلن و.... میباشد

باید برای توصیف سیستمهایی که شامل این نوع هیدروکربنهای حلقوی هستند، معادله حالت مناسبی ارائه شود. همان طور که بیان شد؛ معادله حالت CPA برای تعادلات فازی هیدروکربنهای اولفین، آروماتیک، الکل ها، گلیکول ها و آب کاربرد دارد. اروماتیک ها یا اولفینها در ترکیبات قطبی که دارای اب و گلیکول به طور مثال مونو اتیلن گلیکول (MEG) هستند، انحلال بهتری دارند و در ترکیبات غیر قطبی مانند الکل هایی با زنجیره های بلند، انحلال کمتری دارند (البته در دماهای پایین و یا در رقت بی نهایت انحلال آروماتیک - الکل چشمگیر است

 گلیکول های دیگری مانند تری اتیلن گلیکول (TEG) وجود دارد که می تواند در این نوع سیستمها استفاده شود. در شرایط عملیاتی در واحدهای دی هیدراته کردن گاز طبیعی از TEG با ۹۵٪ گلیکول بهره می گیرند؛ زیرا نسبت به MEG دارای پایداری شیمیای بالا، قیمت پایین و قدرت جذب بالای آب می باشد. در ترکیبات آروماتیکی، معادله حالت CPA تعادلات فازی بخار - مایع - مایع(VLLE) را به خوبی توصیف می کند، که با نتایج آزمایشگاهی تطابق قابل قبولی دارد