آشنایی با تومور های بدخیم استخوانی


آشنایی با تومور های بدخیم استخوانی

آشنایی با تومور های بدخیم استخوانی

 

کندروسارکوم

میتواند در داخلی (سانترال) یا در سطح (محیطی) استخوان ایجاد شود. نوع سانترال که میتواند به صورت اولیه باشد و یا از تغییر یک اکندروما حاصل شود، معمولاً در فمور، تیبیا یا هومروس رخ میدهد. نوع محیطی که معمولاً همیشه از بدخیم شدن یک استئوکندروما به وجود می آید، در استخوان های پهن (ساکروم، اسکاپولا دیده میشود. کندروسارکوم معمولاً در افراد میانسال دیده می شود. درد و تورم در محل یک ضایعه قدیمی (مثل آکلازی دیافیز و یا دیسکندروپلازی)، نحوه تظاهر تیپیک این تومور است که رشدی آهسته دارد. در گرافی در نوع سانترال ممکن است از هم پاشیدگی کورتکس دیده شود (به علت رشد تومور). در نوع محیطی، معمولاً سایه ای از بافت نرم دیده می شود که از سطح استخوان رشد کرده است. در هر ۲ نوع نواحی کلسیفیکاسیون دیده میشود. CT و MRI در تعیین وسعت آن کمک کننده اند. به علت آهسته بودن رشد و نداشتن متاستازهای زودرس، پروگنوز بهتر از استئوسارکوم میباشد. درمان، جراحی است.

فیبروسارکوم استخوان

تومور ناشایعی است و از استخوان منشاء میگیرد. این تومور در بالغان جوان و اکثرا در فمور و تیبیا دیده میشود. در گرافی، تخریب استخوان مشهود است امّا ساخت استخوان جدید وجود ندارد. اگر چه پیش آگهی خوبی ندارد امّا پروگنوز نوع well» «differntiated از استئوسارکوم بهتر است. درمان . .پیشنهادی، اکثرا آمپوتاسیون میباشد تومور «Ewing». یک سارکوم بسیار بدخیم است که از مغز استخوان منشا میگیرد امّا ناشایع است. معمولاً از دیافیز منشا می گیرد و معمولاً در فمور، تیبیا یا هومروس دیده میشود. متاستاز زودرس به ریه بسیار شایع است. این تومور غالباً در بچه ها و با علایم درد موضعی و تورم - در وسط استخوان - بروز میکند. تورم، منتشر یا دوکی شکل و پوست روی تومور کاملاً گرمتر از اطراف است. در گرافی، تخریب استخوان همراه با استخوان سازی زیر پریوست (به شکل ضایعات «پوست پیازی») و در اسکن ایزوتوپ افزایش جذب دیده می شود. تشخیص قطعی با بیوپسی است. این تومور اغلب باعث مرگ میگردد (عمدتاً به خاطر متاستاز ریه). درمان، ترکیبی از شیمی درمانی با جراحی یا رادیوتراپی است. جراحی معمولاً در اندام تحتانی و خصوصاً در کودکان کم سن تر و رادیوتراپی در اندام فوقانی و مثل محل های غیرقابل دسترس مثل لگن و مهره صورت میگیرد.

میلوم مالتیپل

معمولاً بیماران افراد میانسالی هستند که «ill» به نظر میرسند، درد موضعی در یک یا چند موضع دارند و دچار شکستگی های پاتولوژیک شده اند. آنمی و عفونت هم گاهی در تابلوی بیماری قرار میگیرد. گاهی بیماران تا قبل از بروز شکستگی پاتولوژیک هیچ علامتی ندارند. در گرافی ساده، مناطق متعدد از تخریب استخوانی در استخوان های حاوی مغز قرمز دیده می شود. در اسکن ایزوتوپ، در محل ضایعه افزایش جذب داریم. در صورت قطعی نبودن تشخیص بالینی، از بیوپسی استخوان استفاده می شود. پیش آگهی بد است.

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد