آشنایی با حلق و ساختمان آن


آشنایی با حلق و ساختمان آن

 آشنایی با حلق و ساختمان آن 

  ناودانی عضلانی است با تقعر قدامی که در جلوی ستون مهره های گردن و در عقب سوراخ های خلفی بینی، قاعده زبان و حنجره قرار گرفته.

حدود حلق:

بالا: قاعده جمجمه پایین: ابتدای مری (مقابل C6).در عقب: ستون مهره های گردنی و عضلات پرى ورتېرال، در جلو: سوراخ هاى خلفى بېنی، قاعده زبان و نمای خلفی حنجره، در طرفین: زایده استیلوئید و عضلاتی که به آن متصل می شوند، شریان کاروتید مشترک و شیپور استاش

ساختمان حلق

از داخل به خارج از ۴ لایه تشکیل شده. ۱ - لایه مخاطی فضای داخلی را میپوشاند. ۲- لایه فیبروزی داخلی در بالا بر روی یک خط عرض در قاعده جمجمه میچسبد که این خط از تکمه حلقی تا سطح تحتانی پتروسی کشیده شده، در نمای فوقانی حلقی که فاقد جدار عضلانی است لایه فیبروزی داخلی در تشکیل قسمت فوقانی حلق شرکت میکند و به «نیام حلقی قاعده ای» موسوم است. ۳-لایه عضلانی: عضلات حلق دو دسته اند: حلقوی یا تنگ کننده یا عضلات خارجی حلقی که زوج و قرنیه اند. طولی یا بالابرنده یا کوتاه کننده، عضلات داخلی حلق، الف۔ عضلات حلقوی ۱- تنگ کننده فوقانی: مبدأ بال داخلی زایده پتریگوئید، خط مایلوهایوئید و قاعده زبان، الیاف عضلانی به سمت عقب و داخل می روندو در خط وسط با عضله طرف مقابل مخلوط می شوند.  ۲- تنگ کننده میانی:مبدا: شاخ بزرگ و کوچک استخوان هایوئید، الیاف عضلانی به سمت بالا و داخلی می روند و در خط وسط با عضله طرف مقابل مخلوط می شوند. از میان دو عضله فوق دو عنصر عبور میکند: عضله استیلوفارنژیوسی، عصب زوج ۹ (زبانی حلقی) ۳- تنگ کننده تحتانی:مبدا: خط مایل غضروف تیروئید و سطح خارجی قوس غضروف انگشتری، الیاف عضلانی به سمت بالا و داخلی می روند و در خط وسط با عضله طرف مقابل مخلوط میشوند. از بین دو عضله تنگ کننده میانی و تحتانی عصب حنجره ای داخلی و شریان حنجرهای فوقانی عبور میکند. ب - عضلات طولی ۱- عضله نیزه ای - حلقی Stylopharyngeus:2- زایده استیلوئید استخوان تمپورال، مقصد: جدار طرفی حلق و غضروف کرایکوئید ۳- عضله شیپوری - حلقی Salpingo pharyngeus : مبدا: غضروف شیپور استاش، مقصد::جدار طرفی اوروفارنکس یا حلق دھانی۔ عصب حرکتی حلق: عضله استیلوفارنژیوس از عصب زوج ۹ (زبانی حلقی) عصب میگیرد. بقیه عضلات از ریشه مغزی عصب ACCeSSOry و شاخه های حلقی عصب واگی عصب میگیرند. عضله تنگ کننده تحتانی علاوه بر دو عصب اخیر از ریکارنت لارنژیال و حنجره ای خارجی هم عصب میگیرد. (عصب حنجرهای خارجی با سطح داخلی لوب تیروئید مجاورت دارد). ۴- لایه فیبروزی خارجی که نیام حلقی دهانی sols al 3-3 (Oropharyngeal) قسمت فوقانی حلقی که فاقد جدار عضلانی است از لایه فیبروزی داخلی و لایه فیبروزی خارجی ساخته شده و در همین قسمت است که شیپور استاش از قاعده جمجمه وارد ناز وفارنکس میشود.

فضای داخلی حلق

از بالا به پایین به سه قسمت تقسیم شده: ۱- حلق بینی  . حلق  دهانی .  حلق  حنجره ای  

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد