آشنایی با دونوع روان درمانی و نحوه درمان آنها…


آشنایی با دونوع روان درمانی و نحوه درمان آنها…

آشنایی با دونوع روان درمانی و نحوه درمان آنها...

روان درمانی دینامیک کوتاه مدت

این نوع رواندرمانی کوتاه مدت است و معمولاً ۱۰ تا ۴۰ جلسه در دوره ای کمتر از یکسالی صورت میگیرد. هدف، مبتنی بر نظریه های فرویدی ایجاد بینشی به تعارض های اساسی است که به تغییرات روانشناختی و رفتاری منجر میگردد، قبل از شروع درمان تعداد جلسات به طور واضح بین درمانگر و درمانجو مشخص شده و یک ناحیه تعارض محدود و خاص به عنوان کانون درمان انتخاب می شود. اقدام به تغییرات وسیع صورت نمیگیرد.

بیماران مناسب برای این نوع درمان باید بتوانند یک ناحیه خاصی اساسی را به منظور درمان مشخص نمایند، پرانگیزه باشند، معتقد به روانشناختی و قادر به عملی افزایشی موقتی اضطراب یا غمگین که این نوع درمان می تواند برانگیزد باشند، بیماران نامناسب مشتمل هستند بر آنهایی که ایگو شکننده دارند، مثل بیماران انتحاری یا پسیکوتیک و بیمارانی که کنترل تکانه در آنها ضعیف است، مثل بیماران مرزی، سوء مصرف کننده های مواد، و شخصیت های ضد اجتماعی.

روان درمانی تحلیل گرا

متکی بر همان اصول و روش های روانکاوی کلاسیک است منتهی با شدت کمتر. این نوع درمان دو نوع است: رواندرمانی بینش گرا یا بیانی و رواندرمانی حمایتی یا رابطه ای، بیماران هفته ای ۱ تا ۲ بار مقابل روانپزشک مینشینند. هدف حل تعارض ناخودآگاه روانی شبیه روانکاوی است، اما تأکید بیشتری بر واقعیات زندگی روزمره شده و اهمیت کمتری بر پیدایش پدیده انتقال داده می شود. بیماران مناسب برای این روشی همان هائی هستند که برای روانکاوی مناسب هستند، بعلاوه گروهی با طیف وسیعتر از مسائل منش و علامتی بیماران مبتلا به اختلال شخصیت نیز مناسب درمان با این روش هستند. در رواندرمانی حمایتی جزء اساس روش، حمایت است تا ایجاد بینش؛ این روش عمدتا با مطالب خودآگاه سر و کار دارد و اکثراً بر تقویت نگهداری قدرت و مایه روانی فرد متمرکز میباشد.

درمان حمایتی دفاع های سالم فرد را تقویت میکند و در درجه اول مبتنی بر روابط درمانگر - بیمار میباشد. در این شیوه مسائلی و مشکلات جاری در کانون توجه قرار دارد و ازکاوش و تفحص در ناخودآگاه گذشته احتراز میشود. این نوع درمان غالباً درمان انتخابی برای بیمارانی است که ایگو شکننده دارند، خصوصاً بیماران پسیکوتیک، بیمارانی که در وضعیت بحرانی قرار گرفته اند، مثل بیماران داغدیده نیز مناسب این نوع درمان هستند. این نوع درمان می تواند دراز مدت باشد و سالها به طول انجامد. تکنیک های مورد استفاده مشتمل بر اطمینان بخشی، ترغیب به خونسردی، ایجاد تغییرات محیطی، توضیح مطلب و رفع ابهام، و کمک به ایجاد مهارتهای اجتماعی میباشد.


دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد