آشنایی با دیافراگم 


 آشنایی با دیافراگم 

 آشنایی با دیافراگم 

  دیافراگم عضله بزرگ، قوی و گنبدی شکل است که قفسه سینه را همراه با عضلات بین دنده ای از شکم جدا می کند. دیافراگم باعث توسعه فضای قفسه سینه میشود و اجازه پر شدن و بزرگ شدن ریه ها و سپس تخلیه آن می شود. اگر چه کار دیافراگم خودکار است، کیفیت عملکرد آن بستگی به عملکرد عضلات بین دنده ای دارد.  چنانچه ریتم عضلات بین دندهای ضعیف و حرکات آنها نیز کم باشد، کار عضلات بین دندهای هم محدود می شود. وقتی هر دو خوب کار کنند، حرکات دیافراگم خوب و تنفس آهسته، ریتمیک و عمیق خواهد بود.دیافراگم (Diaphragma ) یا حجاب حاجز نوعی عضله مخطط ارادی بدن است که به دنده‌های انتهایی و مهره‌ها می‌چسبد و قفسه سینه را از محوطه شکم جدا می‌کند. انقباض این عضله نقش مهمی در انجام غیرارادی تنفس دارد.این عضله توراکس را از ابدومن جدا می سازد و در قسمت مرکزی خود ساختمان وتری شکل به خود می گیرد. چسبندگی این عضله به انتهای توراکس شامل سه قسمت : کمری - دنده ای - استرنالدر بالای دیافراگم ریه‌ها و قلب قرار دارند و در پایین آن دستگاه گوارش، کبد، طحال و سیستم ادراری. گاه در صورت ضعف یا نقص عضلات دیافراگم فتق دیافراگمی روی می‌دهد.این عضله مهم‌ترین عضله تنفسی است که قفسه سینه را از حفره شکمی، جدا می‌سازد. برخی از اعضاء مهم بدن از قبیل آئورت، مری، بزرگ سیاهرگ زیرین، سوراخهایی را به ترتیب در برابر مهره ۱۲، مهره ۱۰، مهره ۸ سینه‌ای در پرده دیافراگم ایجاد کرده و از آن عبور می‌کنند. دیافراگم به ترتیب به زایده خنجری، ۶ دنده تحتانی و غضروفهای آنها و تنه مهره‌های اول تا سوم کمری متصل شده و گنبدی شکل است. درصورت ضربه محکم به این بخش امکان قطع تنفس وجود دارد.

سوراخ های دیافراگمی

سوراخ ورید اجوف تحتانیسوراخ ازوفاگوس : اگر احشای شکمی از این ناحیه وارد توراکس شوند، ایجاد فتق هیاتال می کنند.سوراخ آئورت

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد