آشنایی با روشهای کار دندانپزشکی


آشنایی با روشهای کار دندانپزشکی

آشنایی با روشهای کار دندانپزشکی

 

استفاده از مواد بیولوژیک

مانند پودر استخوان سنتتیک جهت بازسازی استخوانهای تخریب شده و تحلیل رفته. این مواد در آینده در زمینه دندانپزشکی تحول بزرگی ایجاد خواهد کرد.طی دو دهه گذشته روشهای کار دندانپزشکی بکلی دگرگون شده است. این روشها یا بکلی عوض شده و روشهای دیگری جای آنها را گرفته است با این که اصلاح شده است. ذیلا به برخی از روشهای جدید در کار دندانپزشکی اشاره می شوددر گذشته پیشگیری در دندانپزشکی به عنوان یک بحث جدی مطرح نبود و لذا تمام تلاش دندانپزشکان در زمینه ارائه خدمات درمانی محض به بیماران خود بود. امروزه هر دندانپزشکی به اهمیت پیشگیری واقف بوده و سعی داردبیماران خود را در راستای پیشگیری و حفظ سلامت دهان و دندان خود سوق دهد. دولتها هم پیشگیری را در رأس برنامه های خود قرار داده اند و در این زمینه سرمایه گذاری می نمایند. به همین جهت میبینیم در دنیا کشورهایی که زودتر به امر پیشگیری توجه کرده اند، توانسته اند سلامت دهان و دندان جامعه خود را تأمین نمایند.

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد