آشنایی با سل استخوانی وراه درمان آن


آشنایی با سل استخوانی وراه درمان آن

آشنایی با سل استخوانی وراه درمان آن

 B T  استخوان به طور شایع در جسم مهره ها دیده می شود اما اطراف مفاصل و استخوان های بلند یا استخوان های دست یا پا را هم می تواند درگیر کند. سل جسم مهره، باعث کلاپس قدام جسم مهره می شود (نمای گوهای شکل) آبسه سلی معمولاً در این حالت در امتداد ستون مهره به سمت پایین تخلیه می شود. در درگیری اطراف مفصلی سل، انتهای مفصلی استخوان ها خورده می شوند. پیشرفت ضایعه می تواند منجر به درگیری خود مفصل هم بشود، درگیری سلی دست و پا، در متاکارپ های انگشتان به شکل ضایعات دوکی شکل (Fusiform) دیده .می شود

علایم

علایم به شکل علایم سیستمیک (تب، کاهش اشتها، ...) و علایم موضعی به شکل درد و تورم (بسته به محل درگیر) می باشند. آبسه های سرد اغلب تشکیل می شوند. علایم رادیولوژیک شامل افزایش دانسیته در اطراف سایت عفونت، اروزیون (بدون اسکلروز اطراف) و وجود سایه ها در بافت نرم (آبسه سرد) می باشند. درمان شامل مصرف انتی بیوتیک مناسب و اقدام جراحی مناسب است

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد