آشنایی با ضمائم پوست در طب سنتی


آشنایی با ضمائم پوست در طب سنتی

آشنایی با ضمائم پوست در طب سنتی

ضمائم پوست

 الف: غده های عرق  این غده ها دو نوع هستند: یک گروه غده های معمولی زردرنگ اند که در تمام سطح بدن پراکنده و فراوانند. این غدد دارای لوله های پیچیده بر روی هم بوده و عده آنها حلورد دو ميليون است (در هر سانتی متر مربع کف د ستا در حدود سیصد غده) که در لاپوست و گاهی در زیر پوست فرو رفته اند و عرقی بی بو ترشح میکنند. وظیفه آنها کنترول حرارت بدن با عمل تبخیر می باشد، لیکن تحت تأثیر قشر خارجی غده فوق کلیه مقادیرنمک ترشح می کنند و دارای این خصوصیتها میباشند ۱ - گلوله کوچک که جدارش از یک طبقه سلولهای تراونده ساخته شدهاست.۲ - از یک مجرای تراوند بالا رونده که از لاپوست میگذرد (با بخش عمودی) و سپس از روپوست عبور می کند (قسمت پیچ دار) و سرانجام از خارج بدن  سوراخی به اندازه یک دهم میلیمتر پیدا می کند و مواد تراونده شده را به خارج میریزد. وضع و خمیدگی این مجاری عرق مانع دخول گرد و غبار در آنها می شود و گرد و غبار نمی تواند آنها را مسدود سازد و ورود به آنها خیلی مشکل است. دیوارهای این مجرا از دو طبقه سلول ساخته شده است. بسیاری از بافت شناسان عقیده دارند که این مجرا جز در قسمت عمقی در بقیه قسمتها دیواره ندارد. در مسیر خود از بین سلول ها راهی برای خود پیدا میکند و در سطح پوست بادهانه ای نسبتاً خمیده ختم میگردد، از این رواین دانشمندان منکراین فرضیه هستند که عرق کردن ناپاکی های پوست را به خارج خواهد ریخت.بوی آن به مشام همه آشناست و در آن مقدار زیاد مواد معدنی موجود است (مانند نمک و اوره). عرق یک ماده فضولاتی است که در روز ششصد تا نهصد گرم دفع می شودر غده عرق و چربی وظیفهٔ بزرگی در بهداشت پوست دارند و منظرهٔ پوست .به اینها وابسته است . نوع دیگر غده عرقی آپوکرین است که در زمان بلوغ شروع به ترشحمی کنند. غده آپوکرین قرمز رنگ بوده و بیشتر در زیر بغل، زهار، اطراف مقعد و نوک پستان ها قرار دارند. این غدد عرقی ترشح می کنند که ایجاد بوی مخصوص و مشخص انسان را می نماید که در نزد بعضی باعث جاذبه جنسو در پارهای ایجاد تنفر می نماید.

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد