آشنایی با عصب مندیبولار


آشنایی با عصب مندیبولار

 آشنایی با عصب مندیبولار

  ریشه حرکتی از هسته حرکتی تریژ مینال و ریشه حسی از گانگلیون تریاژمینال منشأ میگیرد. دو ریشه عصب از سوراخ اول جمجمه خارج می شوند و وارد حفره اینفراتمپورال می شوند سپس با هم مخلوط شده تنه اصلی (مشترک) عصب مندیبولار رامیسازند، که این تنه اصلی در سمت داخل عضله پتریگوئید به دو تنه قدامی و خلفی تقسیم میشود.  الف - شاخه هایی که از تنه اصلی جدا می شوند: ۱- عصب مننژیال، ۲- عصب عضله پتریگوئید داخلی که حرکتی است و وارد عضله پتریگوئید داخلی میشود. ۱ - عصب MaSScteric از طریق بریدگی مندیبولار وارد عضله ماستر شده و حرکتی است. ۲- عصب BuCCall تنها شاخه حسی تنه قدامی است که ناحیه گونه راحسی میدهد. ۳- عصب Deep temporall که دو شاخهٔ قدامی و خلفی دارد که عصب حرکتی عضله تمپورالیسی هستند. ۴- عصب عضله پتریگوئید خارجی - شاخه های تنه خلفی ۱- عصب Inferior alveolar عصبی حسی، حرکتی است. از طریق سوراخ مندیبولار وارد مجرای مندیبولار می شود. در مجرا به سمت جلو میآید و در زیر اولین دندان آسیای کوچک به دو شاخه انتهایی میشود. شاخه های آن عبارتند از:
  1. مایلوهایوئید عصب حرکتی است و پیش از آنکه اینفریور آلوئولار وارد مجرا شود. آن جداشده وارد بطن قدامی دیگاستریک مایلوهایوئید میشود.
  2. شاخه های دندانی وارد دندان های فک پایین می شوند.
C، شاخه منتال، چانه و لب پایین را حس میدهد. ۲- عصب Lingualکاملاً حسی است. به همراه عصب کورد اتمپانی از مابین دو عضله پتریگوئید داخلی و خارجی عبور کرده و موازی سطح داخلی راموس مندیبل در حالی که در جلوی عصب اینفریور آلوئولار قرار دارد پایین میرود و در زیرمخاط سومین دندان مولار تحتانی در کف دهان جلو میآید و حس اقدامی زبان و کف دهان و لثه های پایین را تأمین میکند. (عصب کورد اتمپانی چشایی اقدامی زبان را میدهد). ۳- عصب Auriculo temporall کاملاً حسی است. توسط دو ریشه از تنه خلفی جدا می شود. این دو ریشه همانند حلقه ای شریان مننژیال میانی را احاطه کردهاند. سپس با هم مخلوط شده در حفره اینفراتمپورال در حالی که در بالا و موازی اولین قسمت شریان ما گزیلاری است وارد ضخامت غده پاروتید میشود و تحت نام عصب تمپورال سطحی از قاعده غده خارج شده وارد پوست ناحیه تمپورال می شود. شاخه های آن عبارتند از: a. شاخه های حسی عمومی غده پاروتید b شاخه های مفصلی TMC، شاخه های گوشی قدامی برای لاله گوشی و مجرای گوشی خارجی
  1. شاخه های حسی قدامی و خلفی برای پوست ناحیه تمپورال، پاریتال وفرونتال

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد