آشنایی با علل بروز پوسیدگی دندان 


آشنایی با علل بروز پوسیدگی دندان 

آشنایی با علل بروز پوسیدگی دندان 

 

علل بروز پوسیدگی

قرنها بشر درباره علل بروز پوسیدگی دندانها فکر و مطالعه نمود و در این رابطه تئوریهای مختلف و متعددی ارائه کرد. از میان عقایدی که در مورد علت خرابی دندانها ابراز شد و سالها فکر بشر را مشغول کرده بود، تئوری "کرم" بود.

سالها فکر می کردند علت پوسیدگی دندان کرم هایی است که بتدریج نسوج دندانی را خورده و فاسد نموده و سرانجام به مغز دندان میرسند. این عقیده وارد فرهنگ ما ایرانیان شده و سالها پوسیدگی دندان را "کرم خوردگی " میدانستند.

هنوز گاهی این اصطلاح توسط برخی از مردم بکار برده می شود. بعدها تئوریهای دیگری ارائه شد. امروز معتبرترین نظریه در مورد پوسیدگی دندان تئوری » اسیدوژنیک « می باشد. بر اساس این تئوری پوسیدگی دندان در اثر آزاد شدن اسید از مواد قندی و حل کردن مواد معدنی دندان به وجود میآید.


دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد