آشنایی با عناصر و ترکیبات معدنی و طبیعی دندان که نقش محاقظت از دندان را دارند…


آشنایی با عناصر و ترکیبات معدنی و طبیعی دندان که نقش محاقظت از دندان را دارند…

آشنایی با عناصر و ترکیبات معدنی و طبیعی دندان که نقش محاقظت از دندان را دارند...

 

سایر عوامل تقویت کننده دندانها

 بسیاری از عناصر و ترکیبات معدنی و طبیعی نقش محافظت از دندانها را به عهده دارند. در این میان می توان به موارد زیر اشاره کرد: ۱- فسفاتها ۲- چربیها۳- پروتئینها .

فسفات ها یکی از ترکیباتی هستند که به عنوان محافظ دندان و پیشگیری کننده از پوسیدگی شناخته شدهاند. تحقیقات مختلف ثابت نموده چربیها و پروتئینها هم خاصیت ضد پوسیدگی و محافظ دندان داشته و قادرند با کاهش خاصیت تخریب اسیدهای آلی روی دندانها از پوسیدگی جلوگیری نمایند؛ بنابراین از میان سه دسته مواد غذایی اصلی یعنی پروتئینها، چربیها و گلوسیدها فقط دسته سوم یعنی مواد گلوسیدی هستند که پوسیدگی زا می باشند و بقیه مواد غذایی بیشتر نقش محافظتی دارند.

آیا ایجاد پوسیدگیهای آینده، قابل پیش بینی هستند؟

پیچیدگی عارضه پوسیدگی دندانها و دخالت عوامل مختلف و متعدد در بروز و شیوع آن موجب شده است که تلاشهای وسیعی در زمینه شناخت عوامل مختلفی که بطور مستقیم یا غیرمستقیم در فرآیند بروز و شیوع پوسیدگی دندان دخالت دارند، صورت گیرد و در این راه موفقیتهای زیادی بدست آید. امروزه با استفاده از روش ارزیابی عوامل دخیل در ایجاد پوسیدگی (ریسک فاکتورها) بروز این عارضه را در آینده در دندانهایی که در حال حاضر سالم به نظر میرسند، پیشبینی کنند.


دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد