آشنایی با متابولیسم


آشنایی با متابولیسم

آشنایی با متابولیسم

   مجوعهٔ رویدادهای فیزیکی و شیمیایی است که یک موجود زنده بوسیله آنها ترکیبات ساده تر و هضم و جذب شده را به مواد زنده و ارگانیزه (منظم) تبدیل می کند. متابولیسم یا سوخت و ساز ترکیبی از دو مرحلهٔ آنابولیسم و کاتابولیسم است. سلولهای زنده انرژی مورد نیاز خود را از شکستن مواد پیچیده غذایی تأمین میکنند که حاصل این پدیده (کاتابولیسم) تولید دی اکسیدکربن و آب است.  در کنار این پدیده سلولها با استفاده از مواد غذایی مصرفی و مواد شیمیایی، اقدام به ساخت ترکیبات لازم جهت رشد خود میکنند که به این فرآیند آنابولیسم اطلاق میشود. البته در کنار ایند و فرآیند مواد زائد و مقداری از ماکرومولکولها (مثل ترکیبات داروئی) تولید شده از بدن دفع می گردند. در طی فرآیند متابولیسم، اسیدهای چرب و آمینه و گلوگز بدست آمده از هضم پروتئینها، چربی ها و کربوهیدراتها یا به مولکولهای کوچکتر نظیر هیدروژن و دی اکسید کربن شکسته می شوند و یا از آنها در جهت ساخت مواد پروتئینی لازم جهت ساختمان سلولها بهره برداری می شود. انرژی حاصل از شکسته شدن مولکولها (که اغلب در میتوکندری صورت میگیرد) میتواند به صورت مولکول های ATP در سلول ذخیره شود. 

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد