آشنایی با مراحل تغییرات رحم


آشنایی با مراحل تغییرات رحم

آشنایی با مراحل تغییرات رحم

  مخاط گردن، عضله و رگ های خونی، لوله های رحم، واژن و رحم همگی تحت تاثیر تغییرات دوره ای هورمون های تخمدان قرار میگیرند ولی در این میان تاثیر دو هورمون استروژن و پرژسترون بر مخاط رحم بسیار بیشتر از سایرنقاط ان است.۱- مرحله تکثیریبلافاصله، ہس از حونریزی، اندومتر نازک است که این مرحله تا روز نهم  دوره عادت ماهیانه ادامه می یابد ادامه اثر تحریکی استروژن سبب ضخیم تر شدن مخاط رحم در طی آخرین قسمت این مرحله میگردد. با پیشرفت این مرحله، بافت مخاطی، ضخیمتر، شل تر و پر عروق تر می شود. و بافت ضخامت لایه پوششی رحم به ۵ تا ۶ میلیمتر میرسد. هدف از این مرحله، ایجاد ذخیره غذایی در سلول های لایه پوششی رحم و شرایط مناسب برای لانه گزینی سلول تخم است. این مرحله تا حدود روز چهاردهم دوره عادت ماهانه ادامه دارد. از آن جایی که در طی این مرحله از دوره عادت ماهانه، عمدتاً رشد سلولی رخ میدهد، لذا به این مرحله به اصطلاح فاز رشد یا مرحله تکثیری گویند.۲- مرحله ترشحی در این مرحله پس از تخمک گذاری و پیش از خونریزی، پرژسترون ترشح شده از جسم زرد، سبب تحریک مخاط رحم در حال تکثیر و فعالیت ترشحی آن میگردد. در نتیجه مخاط رحم ضخیم و مخملی شکل و غده ها پهن تر میگردند و شکل فنری به خود می گیرند. تا روز بیست و پنجم، ترشح در داخلی مجرای غده ها به بالاترین میزان خود میرسد. اگر تخمک در طولدوره، لقاح یافته و جسم زرد باقی بماند؛ این مرحله به سوی تشکیل مخاط رحم دوران بارداری پیش میرود.۳- مرحله خونریزی با پسرفت جسم زرد و کاهش میزان استروژن و پرژسترون و نیز به دنبال کاهش غلظت استروئیدهای تخمدانی، از ارتفاع مخاط رحم نیز کاسته شده و در نتیجه گردش خونی رحم کاهش مییابد. سرخرگ های مارپیچی شکلی با انقباض و انبساط موزون خود، نقش ویژهای را در خونریزی ایفا می کنند. کمبود اکسیژن موجب فرو ریخته شدن، و مهاجرت سلولی از داخل خون شده که به دنبال آن انهدام آنزیمی مخاط رحم اتفاق میافتد و در نهایت دو لایه بیرونی مخاط رحم ریزش پیدا میکند. در عین حال، رگ های کوچک مسدود شده و رشد سطح جدید مخاط رحم به وسیله استروژن تحریک می شود. می توان گفت که این رویداد، دقیق و یکنواخت بوده و در تمامی سطح اندومتر اتفاق میافتد. در واقع رگ های خونی پاره شده و مخلوطی از خون و بافتهای تخریب شده از بدن خارج می شود. با ادامه این روند یعنی بعد از چهل و هشت ساعت از شروع خونریزی، به طور تقریبی تمام لایه سطح بافت پوششی از ان جدا می شود و بافت های جدا شده و خون در حفره رحم جمع شده و با انقباضات رحمی از رحم دفع میشود. این رخداد، معمولاً حدود ۱۴ روز بعد از تخمک گذاری ایجاد می شود. با پایین آمدن سطح استروژن و پرژسترون طبق روند خود تنظیمی منفی، محور و سیکل هیپوتالاموس،هیپوفیز، تخمدان مجددا فعال شده و دوره جدیدی از دوره های عادت ماهانه شروع می شود. پس هر دوره عادت ماهانه با خونریزی شروع و تا شروع خونریزی بعدی ادامه مییابد. بنابراین هر ماه یک بار این آمادگی به حداکثرتوان خود برای پذیرش موجود جدید میرسد تا در صورت لقاح و تشکیل سلول تخم، کلیه شرایط برای رشد ان فراهم شود. در واقع هر ماه یک خانه تکانی کامل برای پذیرایی از میهمان احتمالی انجام میگیرد.البته در اغلب پستانداران، در این مرحله، به تدریج بافت اندومتر تحلیل رفته و جذب بدن می شود و خونریزی پدید نمیاید.

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد