آشنایی با مقدمات نماز


آشنایی با مقدمات نماز

آشنایی با مقدمات نماز

  ۱- طهارت شامل: وضو، غسل و تیمم۲ - پوشیدن لباسی که غصبی نبوده و پاک باشد.3-شناسایی اوقات نماز ۴- استفاده از مکانی که غصبی نباشد که باید رو به قبله نماز گذارد.شرایط وضودر حدیثی از حضرت محمد (ص) نقل شده است: «وضو گرفتن نیمی از ایمان است» وضو موجب پاکیزگی بدن و آرامشی روح و روان است. شرایط وضو این است که اب وضو باید پاک و مباح باشد و ظرف ابا وضو نیز باید مباح بوده و از جنسی طلا و یا نقره نباشد. اعضای بدن نیز در هنگام وضو باید پاک باشد و برای استفاده از آب، مانعی از جنسی لاک، چسب، روغن، رنگ، چرک، و کثیفی در پوست نباشد. ضمن این که استفاده از آب هم ضرری برای فرد نداشته باشد.برای انجام وضو، فرد باید بتواند دست و صورت خود را به تنهایی شسته و سر و پاها را مسح کند و از کسی دیگر کمک نگیرد. کارهای وضو نیز باید پشت سر هم و بلافاصله انجام شود به حدی که جاهای قبلی خشک نشده باشد. نکته آخر این که وضو باید به قصد قربت یعنی برای انجام فرمان و رضایی خداوند صورت گیرد.کارهای وضو شستن دست ها در ابتدای وضو مستحب است اما لازم نیست، اما اگر برای ساختن وضو، وقت کم بود میتوان از شستن دستها صرف نظر کرد. ابتدا باید نیت نمود که برای فرمان و رضای خدا وضو گرفته می شود. سپس صورت را از جایی که موی سر روییده شده تا زیر چانه شسته، آن گاه دست راست  را از ارنج تا نوک انگشتان  از بالا به پایین شسته شود معمولا از پشت دست برای مردان و از داخل برای زنان مستحب است بعد از شستن دست راست، دست چپ مانند دست راست شسته میشود. حالی با رطوبتی که از دست راست باقی مانده، روی سر مسیح می شود یعنی از بالا به پایین کشیده میشود. در مسیح سر لازم نیست دست بر پوست سر کشیده شود اما اگر موی سر زیاد بلند باشد باید از بیخ مو یعنی جایی که مو روبیله پوست سر است، مسح شود.حال، پس از مسیح سر از همان رطوبت آب وضو که در دست مانده ابتدا با دست روی پایی راست را از نوک انگشتان تا برآمدگی روی پا مسح کرده و سپس پای چپ را مانند پایی راست مسح کرده و بدین ترتیب وضو پایان مییابد.خوابیدن و بیهوش شدن، باد روده و ادرار کردن وضو را باطل میکند.

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد