آشنایی با ورید و اعصاب توراکس/قسمت اول


آشنایی با ورید و اعصاب توراکس/قسمت  اول

آشنایی با ورید و اعصاب توراکس

  

وریدھایی توراکس

 اول - وریدهاى قلبی۱- «سینوس کروناری» وریدی نسبتاً برزگ است که در سمت چپ سولکوس کروناری در سطح تحتانی قلب (بین دهلیز و بطن چپ) قرار گرفته و در دهلیز راست باز می شود. در ابتدای آن دریچه ویوسنس و در انتهای آن دریچه ته به زیوس وجود دارد. وریدهای دیگر قلب همگی به آن ختم می شوند.۲- ورید قلبی بزرگ (.great Cardiac V): در ApcX قلب شروع شده، در ناودان بین بطنی قدامی سیر کرده، وارد سولکوسی کروناری می شود. از قسمت چپ سولکوسی کروناری در سطح قدامی به خلفا رفته به مبدا سینوسی کروناری میریزد.۳- ورید قلبی کوچک (.Smal || Cardiac V): در سولکوسی کروناری در بخش راست قسمت تحتانی آن (بین دهلیز و بطن راست)سیر کرده، به قسمت انتهایی سینوسی کروناری میریزد. ۴- ورید قلبی میانی (middle CV):از ApeX شروع شده، در شیار بین بطنی خلفی (تحتانی اسیر کرده به انتهای سینوسی کروناری میریزد. ۵- ورید خلفی ونتریکول چپ: در سطح دیافراگماتیک بطن چپ سیر کرده، به سینوسی کروناری میریزد. ۶ - ورید مایل اتریوم چیپ (مارشال): از پشت اتریوم چپ فرود آمده، به سینوسی کروناری میریزد. تمام وریدها فوق غیر از ورید مارشال در محل ورودشان به سینوس کروناری دریچه دارند. ورید قلبی قدامی و ورید قلبی مینیما (minima) مستقیماً به درون دهلیز راست میریزند.ورید حاشیه ای راست (right marginal) به ورید کاردیاک کوچک و ورید حاشیه ای چپ (در صورت وجود) مستقیماً به سینوس کروناری میریزند. دوم - ورید اجوفه فوقانیاز اجتماع ورید براکیوسفالیک چپ با مسیری افقی - مایل (طول بیشتر) و ورید براکیوسفالیک راست با مسیر تقریبا قائم (طول کمتر) در پشت اولین غضروف. دنده ای راست. تشکیل می شود. وریدهای براکیوسفالیکه هر طرف از پیوستن ورید ساباکلاوین و ورید جوگولار داخلی همان سمت در پشت مفصل استرنوکلاویکولار تشکیل میشوند. در هر طرف چند شاخه به ورید براکیوسفالیک میریزد: ۱- ورید مهره ای؛ ۲- وریدهای توراسیک داخلی؛ ۳- ورید تیروئیدی تحتانی، ضمناً ۴-۳ ورید بین دنده ای فوقانی سمت چپ اغلب به ورید براکیوسفالیکا چاپ میریزند. مدخل ورید SVC در دهلیز راست فاقد دریچه است و مهمترین وریدی که به آن میریزد، ورید AZygOS است. SVC در پشت با پایه ریوی راست و در سمت راست با فرنیک و پلورا مجاورت دارد. سوم ۔ آزیگوس (فرد بزرگ) مبدا آن در شکم است (سمت راست جدار خلفی شکم) حین صعود با رسیدن به دیافراگم یا از سوراخ آئورتیک یاز لابه لای ستون های دیافراگم عبور می نماید. در طول صعود در توراکس، در ملی استان خلفی بوده، روی نیمه راست تنه ۸ مهره سینه ای آخر قرار دارد. در مسیر صعود مجرای توراسیک و آئورت در سمت چپ آن قرار دارند. در انتها از پشت و بالای پایه ریوی راست قوس زده (قوس آزیگوس)، نهایتاً به SVC میریزد. شاخه هایی که به ورید آزیگوس (فرد بزرگ) میریزند: ۱- وریدهای برونکیال راست و وریدهای اعضای داخلی مدیاستینوم، ۲- وریدهای بین دنده ای راست ۳- وریده می آزیگوس (فرد کوچک) و همی آزیگوس فرعیچھارم - TYC (ورید اجوف تحتائی) مبدا آن از پیوستن دو ورید ایلیاک مشترک راست و چپ است، بخش سینه ای آن کوتاه است و نهایتاً به بخش تحتانی - خلفی اتریوم راست میریزد.آشنایی با ورید و اعصاب توراکس/قسمت  دوم

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد