آشنایی با ورید و اعصاب توراکس/قسمت دوم


آشنایی با ورید و اعصاب توراکس/قسمت  دوم
الف) - لنف جدار توراکسی به سه دسته عقدهٔ لنفاوی میریزد: ۱- عقده های پاراسترنالی (توراسیک داخلی) - > لنف قسمت داخلی پستان و بخش قدامی جدار توراکس ۲- عقده های بین دنده ای (در خلفی) -> لنف قسمت خلفی و طرفی جدار تورا کسی ۳- عقده های لنفاوی دیافراگمب) لنف محتویات توراکس به سه دسته میریزند:۱- عقله های براکیوسفالیکا (ملی استان فوقانی) - کلنف تیموس، تیروئید، پریکارد۲- عقده های لنفاوی مدیاستینوم خلفی ۳- عقده های لنفاوی پاراترا که آلاعصاب درون تورا کنسعصب فرنیکریشه اصلی آن از چهارمین عصب نخاع گردنی (C4) است ولی شاخه هایی از C3 و Cs دریافت میکند. شاخه های حسی به پلورای مدیاستینال و پریکاردیوم لیفی و لایه جداری پریکاردیوم سروزی میدهد و نیز تنها شاخه حرکتی دیافراگم است. ۲- عصب و اگوسی (ریوی معدی): زوج دهم اعصاب مغزی است. اعصاب و اگوس راست و چپ در پشت پایه های ریوی به همراه شاخه های از عقده های سمپاتیک سینه ای ۲، ۳ و ۴ شبکه های ریوی خلفی را میسازند. پس از آن و اگوس راست و چپ در اطراف از وفاگوس قرار میگیرند و تشکیل شبکه از وفازی قدامی (بیشتر و اگوسی چپ) و شبکه از وفازی خلقی (بیشتر واگوس راست) را میدهند. در توراکس شاخه های واگوسی عبارتند از: شاخه های قلبی، شاخه ریوی، شاخه ازوفاژی،عصب رکورنت چپ شاخه واگوسی چپ است.زنجیرہ سمپاتیکک: تعداد عقده های ان معمولا ۱۲ عدد است. اولین عقده سینه ای همیشه با آخرین عقده گردنی یکی شده، عقده گردنی - سینه ای یا ستاره ای (Stellate) را میسازند. شاخه های فوقانی زنجیره سمپاتیک سینه ای به از وفاگوس، آئورت، تراکه آو شبکه های قلبی و ریوی می روند. شاخه های تحتانی آن عبارتند از: I- عصب اسپلانکنیک بزرگ (احشایی بزرگ) -> عقده های ۵.۹ از ستون دیافراگمی هم سمت عبور می کنند. II- عصب اسپلانکنیک کوچک - » عقده های ۱۰ و ۹شبکه قلبیدر قاعده قلب واقع شده، شامل یک بخشی سطحی و یک بخش عمقی است. بخش سطحی در زیر قوس آئورت قرار داشته، از سمپاتیک گردنی، شاخه های واگوسی و رکورنت چپ تشکیل می شود. عقده عصبی قلبی (Cardiac ganglion) مربوط به آن است. بخش عمقی شبکه در خلف قوسی آئورت (بالای دوشاخه شدن شریان ریوی) قرار داشته، از سمپاتیک و پاراسمپاتیک گردنی منشاء میگیرد.حساسیت قلب مربوط به سمپاتیک ولی احشای دیگر مربوط به پاراسمپاتیک است.بخش سطحی شبکه قلبی، شبکه کروناری راست و بخشی عمقی آن شبکه کروناری راست و چپ را میسازد. بخش سطحی شاخه هایی به شبکه ریوی قدامی چپ و بخش عمقی شاخه هایی به شبکه ریوی قدامی چپ و راست میدهد.بخش عمقی شاخه هایی به اتریوم ها نیز میدهد.آشنایی با ورید و اعصاب توراکس/قسمت  اول

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد