آشنایی با ویتامین ها و نقش آن در بدن..!


آشنایی با ویتامین ها و نقش آن در بدن..!

آشنایی با ویتامین ها و نقش آن در بدن..!

ویتامین ها

از اوائل قرن نوزدهم توجه دانشمندان تغذیه به این امر معطوف شد که برای سلامتی انسان علیرغم نظر محققان تغذیه قدیم که معتقد بودند فقط گروه های اصلی سهگانه مواد غذایی، شامل پروتئین ها- چربی ها و هیدرات کربن ها کافی میباشد، چیزهای دیگری نیز لازم میباشد و تدارک سوخت وساز بدن علاوه بر مواد شیمیایی آلی و معدنی که تا آن روزها شناخته شده بود به مواد ناشناخته دیگری نیز نیاز دارد.این مواد ناشناخته درعین حال که توجه دانشمندان را جلب کرده بودند ولی تا چندین سال ناشناخته باقی بودند ولی تلاش دانشمندان برای شناخت و پی بردن به هویت و اسرار این مواد ناشناخته لحظهای متوقف نمیشد. با مطالعات پیگیری که در این زمینه بعمل میآمد بتدریج ابتدا پی بردند که برای تأمین سلامتی، لازم است که انسان از موادمتنوعی در تغذیه استفاده کند زیرا به نظر میرسید که هریک از انواع غذاها جزئی از مواد خاصی که مورد احتیاج بدن است شامل میباشد و تجربیات و تحقیقات بعدی نشان داد که تغذیه طولانی و درازمدت با یک نوع غذا حتی به مقدار کافی و با کالری کافی موجب ابتلای به بیماریهایی میشود که ناشی از عدم بهرهگیری از مواد ناشناختهای است که در آن نوع یا انواع غذاهایی که در مدت درازی خورده شده وجود نداشته است. در اوائل قرن نوزدهم یعنی در سال ۱۹۰۶ یکی از دانشمندان به نام فردریک گولاند پس از بررسیهای زیاد اعلام نمود که هیچ حیوانی نمیتواند فقط با مخلوطی از هیدرات کربن و چربی و پروتئین خالص و مواد معدنی خالص و آب به زندگی ادامه دهد و برای تأمین سلامتی بدن لازم است که در غذاها علاوه بر پروتئین و چربی و هیدرات کربن که مواد کالریزا هستند.مواد بیشمار دیگری نیز وجود داشته باشد و عدم استفاده از این مواد ناشناخته موجب ایجاد بیماریهایی که ناشی از سوءتغذیه است میشود و بالاخره در سال ۱۹۲۹ تکاپو برای شناخت این مواد ناشناخته و یا بعبارت بهتر قسمتی از این مواد ناشناخته به ثمر رسید. به توضیح درباره شرح ماجرا توجه فرمائید: در سال ۱۹۱۱ در مؤسسه لیستر لندن دانشمندی به نام کازیمیرفونک که درباره بیماری بری- بری مطالعه میکرد، ضمن انجام آزمایشها متوجه شد که در پوست برنج ماده ناشناختهای وجود دارد که ضد بیماری بری- بری است. به این ترتیب که در آزمایشگاه خود تعدادی کبوتر را به بیماری بری- بری مبتلا کرد و پس از آن به تعدادی از این کبوترها مقدار یک هزارم گرم از گرد پوست برنج خوراند و مشاهده کرد که پس از مدت کوتاهی و شاید بلافاصله بهبود کبوترها آغاز شد و شفا یافتند.انتشار این گزارش در دنیا صدا کرد و با اینکه در همان زمان شاید در سایر آزمایشگاه های دنیا نیز تحقیقاتی نظیر این آزمایش در مورد اثر در بیماری بری- بری انجام میشد ولی بههرحال نام فونک بعنوان قهرمان و پیشکسوت این داستان در تاریخ B شفابخش ویتامین نامید.Vitamine ثبت شد. فونک ماده ناشناخته را که فکر میکرد در پوست برنج عامل این درمان شده است  البته بعدها معلوم شد که این ماده ناشناخته از آمینها نیست ولی به هرحال به احترام فونک این در پوست برنج نسبتا بسیار زیاد B برای خانواده این ماده حفظ شد. البته توجه شود که مقدار ویتامین ۱ (Vitamin) نام با املاء است. بموازات این کار دانشمندان دیگری بنام مک کالوم امریکایی نیز در آزمایشگاه خود در دانشگاه ویسکانسین نیز روی تغذیه طول کشید و بالاخره به نتیجه رسید و در گزارشی اعلام - حیوانات مطالعه میکرد.مطالعات مککالوم چند سال  ۱۹۱۱ نامید A کرد که در کره و زرده تخم مرغ چیزی وجود دارد که برای رشد بدن بسیار مهم است این ماده ناشناخته را عامل ناشناخته نامگذاری شد. A و پس از انتشار تحقیقات فونک در مورد کشف ویتامین، ماده ناشناخته مککالوم نیز ویتامین این آزمایش ها در اغلب مراکز تحقیقات دنیا ادامه مییافت و ضمن انواع گزارشهای علمی گزارش پرسروصدای دیگری انتشار یافت.حکایت از حادثه جالب دیگری میکرد و آن این بود که در کانادا، در جزیره نیوفوندلاند ماهیگیری که از طریق ماهیگیری امرار معاش میکرده مبتلا به شبکوری میشود و مدتها از این بیماری رنج میبرده است. روزی به تعبیر ماهیگیر معجزهای به وقوع پیوسته و با پاره کردن شکم یکی از ماهیها جگر آن را بیرون آورده و مقداری از آن را خورده است و شاید هم گرسنهاش بوده و این کار را کرده است. خوردن جگر ماهی و پس از مدت کوتاهی شفا یافتن ماهیگیر اتفاق جالب آن روز بوده است.این داستان در دنیا منتشر شد، و موضوع مورد توجه دانشمندان قرار گرفت و با بررسی جگر ماهی معلوم شد که جگر ماهی یا میباشد. A کبد ماهی و بخصوص کبد آن ماهی بخصوص، که مورد استفاده ماهیگیر بوده است منبع بسیار غنی از ویتامین در شفای شبکوری و تقویت چشم و همچنین در درمان بیماری دیگری به نام گزروفتالمیا یا خشکی چشم که در A ویتامین در بدن باشد بسیار مؤثر است.مطالعات بعدی در سال ۱۹۲۰ نشان داد که ماده زرد رنگی که در هویج و A اثر کمبود ویتامین میشود. و A سبزیهای زرد و میوههای زرد وجود دارد و نام آن کاروتن است اگر انسان بخورد در بدن انسان تبدیل به ویتامین را از جگر ماهی بدست آورند و گردی که اثر A بتدریج مطالعات بعدی دانشمندان بجایی رسید که توانستند در آزمایشگاه ویتامین شفابخش آن ۱۲۰۰۰ برابر بیشتر از اثر شفابخش روغن ماهی است در اختیار بشر قرار گرفت. خالص در منابع طبیعی مانند سبزیجات و جگر ماهی و غیره بسیار جزئی است برای اندازهگیری این مقدار جزئی در A چون ویتامین نشان داده میشود. به همین International unit یا IU رابطه با اثر شفابخش آن یک واحد بین المللی متداول شد که معمولا با ترتیب مطالعات و تحقیقات پیگیر محققان تغذیه همراه با حوادث و تصادف هایی که پیش میآمد منجر به شناخت وسیعی از انواع ویتامینها شد که امروزه تعداد زیادی از آنها معلوم و مشخص شده و برای استفاده در اختیار بشر قرار گرفته است.ویتامینها به طور کلی از نظر قابلیت حلال بودن به دو گروه تقسیم میشوند. ویتامینهای قابل حل در آب و ویتامینهای قابل حل در چربی. در شکل K و E و D و A کمپلکس از گروه ویتامینهای قابل حل در آب هستند و ویتامینهای B و ویتامینهای گروه C مثلا ویتامین طبیعی خود قابل حل در چربیها و همچنین قابل حل در حلال چربیها نظیر کلروفورم و اتر میباشند.

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد