آشنایی کامل با رشته پرستاری دندانپزشکی


آشنایی کامل با رشته پرستاری دندانپزشکی

آشنایی کامل با رشته پرستاری دندانپزشکی

 

سالهاست برخی از دانشکده های دندانپزشکی دارای رشته پرستاری دندانپزشکی بوده که دوره ای دو ساله است و فارغ التحصیلان آن تحت عنوان پرستار دندانپزشکی (قبلا به آنها بهداشتكار دهان و دندان گفته میشد) نامیده میشوند.

 این گروه در دوره تحصیلی بیشتر در زمینه آموزش بهداشت دهان و دندان به مردم و روشهای پیشگیری از بیماریهای دهان و دندان آموزش می بینند.

بخشی از این فارغ التحصیلان هم اکنون در دانشکده های دندانپزشکی، مراکز بهداشت، مدارس و شبکه های بهداشتی درمانی مشغول به خدمت هستند.

متأسفانه اکثر این فارغ التحصیلان به دلیل نبودن جایگاه قانونی برای اشتغال آنان، بیکار می باشند؛ در حالیکه این افراد از توانایی خوبی برای اجرای برنامه های پیشگیری از بیماریهای دهان و دندان برخوردار بوده و در صورتی که از این نیروهای بالقوه در سیستم شبکه های بهداشتی، درمانی به نحو مطلوب استفاده میشد، می توانست کمک بزرگی برای پیشبرد برنامه های پیشگیری در کشور باشد.


دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد