آموزش تصویری ماساژ دست در دست


آموزش تصویری ماساژ دست در دست

آموزش تصویری ماساژ دست در دست

ماساژ دست در دست 

دست یکی از پیچیده ترین ساختمانهای بدن است. ۳۰ استخوان بازو و ۲۷استخوان دست برای استرسی و تنش، بسیار مستعدند اما خوشبختانه همین استخوانها و عضلات مربوط به آنها بسیار حساسند و به ماساژ به خوبی پاسخ میدهند. چندین نقطه  نیرو در دست وجود دارد که تحریک آنها میتواند به آسایش و تعادل تمامی بدن کمک کند.3  ۱. هر دو دست خود را محکم مشت کنید و سپس به آرامی آنها را تا جایی که ممکن است باز کنید. تا حدی که میتوانید انگشتان خود را بکشید. این حرکت را چند بار تکرار کنید و هر بار سعی کنید دستهایتان بیش از پیش باز شوند و کشیدگی عضلات را به خوبی حس کنید.5  ۲. تمام انگشتان یک دست را با دست دیگر گرفته و به آرامی آنها را به طرف عقب بکشید. سپس انگشت شست را در دست بگیرید و به عقب بکشید.  9۳. از انگشتان یک دست خود برای حمایت دست دیگر کمک بگیرید و تمام پشت دست را با کف دست دیگر ماساژ دهید. سپس از سطح انگشت شست استفاده کنید تا نقاط کوچکی که باقی مانده است از چشم نیفتد.  4.اگر خسته، مضطرب و یا ناراحت هستید، نقطه ی HG۸ را در دست خود پی90دا کنید. این نقطه در امتداد انگشت حلقه، روی کف دست، جایی که با خم کردن انگشتحلقه بدان میرسیم قرار دارد. این نقطه را با انگشت شست دست مقابل تحریک کنید.حالا قدمهای ۲ تا ۵ را برای دست دیگر تکرار کنید.

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد