آموزش رفتارهای وسواسی توسط خانواده


آموزش رفتارهای وسواسی توسط خانواده

آموزش رفتارهای وسواسی توسط خانواده 

آموزش رفتارهای وسواسی توسط خانواده چه قدردربروز رفتارهای وسواسى در اعضاء مؤثراست؟

برای افرادی که زمینه ژنتیک وسواس را دارند، آموزش های غلط خانواده،  اثرات تکمیلی و اشکارساز بر وسواس فرد خواهد داشت. افرادی که زمینه - خانواده، با توجه به اینکه روش اکتسابی به حساب می آیند، اما عامل اصلی برای بروز وسواس خواهند بود .به عبارت دیگر زمینه ژنتیک یک زمینه کاملاً بکر و آماده است که فردبدون تمرین در آن جهت، چه سالم و چه بیمار قدم خواهد گذاشت. زمینهاکتسابی لازم است که بر شخصیت وسواسی سوار شده تا تولید اختلالوسواس - اجبار کند. بنابراین، آموزش های غلط خانواده در مورد وارسی، نظم و ترتیب، شمارش، دقت بیش از حد، تردید در تصمیم گیری، رفتارهای اجباری، کامل گرایی و چیزهایی نظیر آن که در قالب رفتارهای خاصی مثل شستشوی لباس، تکرار، وارسی زیاد، یا مثل افکار توأم با شک و تردید می باشد، بایستی مداوماً توسط الگوهای والدین خانواده تکرار شود تا زمینه وسواس در فرد ایجاد شود. به عبارت دیگر بروز چند مورد تصادفی . رفتارهای وسواسی در پدر و مادر موجب یاد گیری وسواس در کودک نخواهد شد، بلکه رفتارهای وسواسی گونه والدین باید به کرات تکرار شوند. بعلاوه آنکه، این تکرار در فردی اثر می گذارد که یا بسیار ترسیدهباشد و اجرای این اعمال، قبل از اینکه به صورت وسواس گونه بااضطراب شرطی شود، او را آرام ببخشد و یا اینکه بر شخصیت وسواسیقبل فرد سوار شود که موجب اثر مضاعف و بروز وسواس می شود. به طور خلاصه می توان گفت که آموزش های غلط وسواسی اعضای خانواده، شامل پدرو مادر و اعضای نزدیک فامیل و الگوهای یادگیری و افرادی مثل دایه، مراقب، پرستار، و نظایر آن می تواند در صورت تکرار خیلی زیاد، منجر به یادگیری و استفاده از مدل باشد. به عبارت دیگر افرادی که رفتارهای وسواسی انجام می دهند، الگوی سالم قلمداد شده و در نتیجه کودک چون با آن الگو مخالفت نمی کند، آن رفتارها را یاد می گیرد و این رفتارهای یادگرفته شده، بعدها طی تجربیاتدردناک زندگی، موجب آشکار شدن رفتارهای وسواسی می شوند.

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد