آموزش های مذهبی افراطی، چه قدر در ایجاد وسواس موثرند ؟


آموزش های مذهبی افراطی، چه قدر در ایجاد وسواس موثرند ؟

آموزش های مذهبی افراطی، چه قدر در ایجاد وسواس موثرند ؟

از آنجا که دلایل ترس به چهار دسته تقسیم می شود ۱- انتقال اطلاعات۲- اموزش۳- شرطی سازی مستقیم ۴- شرطی سازی جانشینی یادگیری و آموزش، یکی از روش هایی است که فرد، ترسیدن را یاد می گیرد. آموزش های مذهبی افراطی، محتوای ترسناک دارند، یعنی به جای اینکه فرد را از خود خداوند بترسانند، فرد را به خاطر اهمال یا عدم انجام اعمال مذهبی می ترسانند. بنابراین، فرد ناشی از آموزشهای مذهبی افراطی دائم در شرایط ترس قرار می گیرد که می شود به آن ترس اخلاقی اطلاقی کرد. از این رو به خانواده ها، روحانیون، معلمان و همه دست اندر کاران امور تربیت مذهبی، توصیه می کنیم که در هیچ شرایطی، در آموزش آموزشهای مذهبی افراط نکنند و کودکان، نوجوانان و جوانان رانترسانند. آنها هم چنین باید آگاه باشند که حتی وقتی احکام عادی راآموزش می دهند، ممکن است عده ای بدون اظهار ظاهری و در درون خود ترسیده باشند و در آن صورت، آموزش دهنده مذهبی، مسئول عواقب رفتار خود خواهد بود.

 چرا کسانی که مذهبی  هستند، وسواس آنهااز  همان قسمت مذهب به خصوص نماز بروز می کند و شدت می گیرد؟

 وسواس یعنی وسوسه شیطان، شیطان هرکس را با هر آنچه می ترسد از دست دهد، می ترساند. شخص مذهبی به لحاظ اعتقادات خود، از ارتکاب گناه و طرد شدن از جانب خدا می ترسد و شیطان درست در انجام فرایض دینی به خصوص نماز، یعنی زمانی که فرد می خواهد به خدا نزدیک شود به سراغش میآید و با لباس مذهب و دین وارد ذهن او می شود. شیطان با وسوسه فرد را در انجام فرایض خود، دچار شک و تردید می کند و در نهایت باعث ایجاد اعمال و رفتارهای اجباری (وسواسی) می شود به عبارت دیگر فرد وسواس از هر نقطه ای که از نظر فکری آسیب پذیر است، آسیب را دریافت خواهد کرد. من به عنوان درمانگر وسواسی، معتقدم . که مذهب افراد وسواسی از حیث اعتماد و انتفاء، خارج از دایره شمول  برای بررسی است . مذهب فرد وسواس رابطه ای با مذهب واقعی ندارد همان گونه که فرد وسواسی ترس از کوسه را به ترس از ماهی کوچولو تبدیل کرده است، ترس از گناه را به خود اعمال مذهبی سرایت داده و در ز حقیقت از اعمال مذهبی سوء استفاده می کند. توصیه می شود افراد  وسواس که از اعمال مذهبی سوء استفاده می کنند ، مذهب کاذب خود رارها کنند. بسیاری از افراد وسواس معتقدند که برای شروع درمان به شهرهای مذهبی رفته و آموزش های مذهبی بیشتری ببینند. غافل از اینکه این اموزش ها موجب وخامت بیشتر وی خواهد شد 

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد