آناتومی دستگاه ادراری


آناتومی دستگاه ادراری

آناتومی دستگاه ادراری 

 غده آدرنال در راس هر یک از کلیه ها، غده آدرنال واقع شده و هر دو ارگان توسط فاسیای ژروتا پوشیده شده اند. وزن هر یک ۵ گرم بوده، غده آدرنال سمت راست مثلثی شکل است در حالی که در سمت چپ گردتر و هلالی شکل میباشد هر یک از غدد آدرنال شامل cortex (که به طور عمده تحت تاثیر هیپوفیز می باشد) و مدولا (که از بافت کروماتین تشکیل شده است)، می باشد. Cortex غده آدرنال شامل ۳ لایه مجزاست: ۱) قسمت خارجی یا Zona glumerolosa، ۲) 2)قسمت میانی یا zonaمجاورت های غده آدرنالدر سمت راست، غده آدرنال مابین کبد و ورید أجوف تحتانی قرار گرفته است. غده آدرنال سمت چپ در نزدیکی آئورت بوده با طحال و پانکراس مجاورت دارد.عروق هر یک از غدد آدرنال توسط ۳ شریان مشروب می شود: ۱) شاخه ای از شریان فرنیک تحتانی (که سطح تحتانی دیافراگم را خونرسانی میکند)، ۲) شاخه ا ی مستقیماً از خود آئورت، ۳) شاخه ای از شریان کلیوی خون آدرنال سمت راست به ورید اجوف تحتانی (IVC) و آدرنال چپ به ورید کلیوی چپ تخلیه می شود.کلیه ها حضور کبد در سمت راست باعث پایین تر بودن کلیه سمت راست شده است. وزن هر یک از کلیه ها در بالغین، ۱۵۰g است. به طور متوسط در وضعیت ایستاده موقعیت کلیه ها ۴۵cm هنگام دم نزول پیدا میکند. از بین رفتن تحرک کلیه ها نشان دهنده یک وضعیت پاتولوژیک نظیر پری نفریت است در حالی که افزایش تحرک الزاماً پاتولوژیک نیست. در برش عرضی، کلیه ها شامل ۳ قسمت میباشند: ۱) بخش قشری خارجی، ۲) قسمت medula مرکزی، ۳) قسمت داخلی شامل کالیس ها و لگنچه کلیه قسمت هایی از قشر کلیه که به سمت لگنچه - مابین پاپیلاها و فورنیکس ها - قرار گرفته، به نام ستون های بر تن نامیده میشود. به دلیل نزدیکی با اعضای رتروپریتونثال و عصب گیری مشترک، برخی از نشانه های بیماریهای گوارشی در بیماری های این سیستم می تواند وجود داشته باشد. عروق خونیهر یک از کلیه ها توسط شاخه ای از آئورت خونرسانی می شود که مابین لگنچه کلیه در خلف و ورید کلیوی در قدام وارد ناف کلیه میشود شاخه های شریان کلیوی عبارتند از: شریان بین لوبی (که وارد ستون های بر تن می شود) شریان قوسی -شریان بین لوبولی که از آن شریان آوران گلومرولی مشتق می شود. از کلافه گلومرولی شریان و ابران گلومرولی بوجود می آید. وریدهای کلیوی در کنار شریان ها قرار داشته به ورید اجوف تحتانی میریزند.کالیس ها، لگنچه، حالبدر هر کلیه، ۱۲-۸ کالیس مینور قرار دارد که به ۳-۲ کالیس ماژور ختم می شوند. لگنچه میتواند کاملاً داخل کلیوی باشد یا این که جزئی از آن، خارج کلیه قرار گیرد.. طول حالب در بالغین ۳۰cm بوده شبیه حرف S میباشد. حالب در ۳ قسمت تنگی پیدا میکند: ۱ - محل اتصال با لگنچه ureteropelvic) junction - 2-وقتی که در ورودی لگن از روی عروق ایلیاک عبور می کند. ۳ - وقتی وارد مثانه می شود ureterOVesical) junctionl وازدفران ها پس از عبور از حلقه اینگوینال داخلی، از سمت داخل حالبها عبور کرده به کیسه های منویمتصل می شوند.عروق خونی کالیس ها، لگنچه و قسمت فوقانی حالب توسط شریان کلیوی، قسمت میانی حالب توسط شریان اسپرماتیک داخلی (یا شریان تخمدانی در خانم ها) و قسمت تحتانی حالب توسط شاخه هایی از شریان ایلیاک مشترک، ایلیاک داخلی وشریان مثانه ای مشروب می شوند.حجم مثانه پر در افراد بالغ ۵۰۰-۴۰۰ میلی لیتر می باشد.در فرد بالغ وقتی مثانه خالی است، پشت سمفیز پوبیس قرار میگیرد. در شیرخواران و کودکان، مثانه از موقعیت بالاتری برخوردار است. از قله مثانه تا ناف، یک طناب لیفی (فیبرو) به نام رباط میانی عرضی قرار گرفته که باقیمانده مسدود شده اوراکوس در دوران جنینی میباشد. قسمت اعظم عضلات مثانه که دترسور نام دارد، شامل مخلوطی از عضلات صاف (به صورت حلقوی، طولی و مارپیچ) است. این لایه ها فاقد جهت گیری خاصی هستند به استثنای محل ورودی حالب (مثاتوس داخلی) که در ۳ لایه مجزا مشخص می شوند: به ترتیب لایه داخلی طولی، میانی حلقوی و خارجی طولی. محل ورودی حالبها به مثانه در قسمت خلفی تحتانی بوده و ۵cm از هم فاصله دارند. این محل های ورودی، لبه هلالی شکل proximal تریگون مثانه را تشکیل میدهند. تریگون مثانه فضای بین این لبه تا گردن مثانه را اشغال میکند.عروق خونی شریان های مثانه شامل شریان های فوقانی میانی و تحتانی هستند که خود از شریان ایلیاک داخلی (هایپوگاستریک) مشتق می شوند. شاخه کوچکتری از شریان های اوبتراتور و گلوتئال تحتانی نیز مثانه را مشروب میکند. در خانم ها، شریان های رحمی و واژینال نیز شاخه هایی به مثانه میدهند. وریدهای مثانه یک شبکه غنی تشکیل میدهند که به ورید ایلیاک داخلی میریزد.

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد