آنتی بادی ها در تشخیص و شناسایی سرطان


آنتی بادی ها در تشخیص و شناسایی سرطان

آنتی بادی ها در تشخیص و شناسایی سرطان

 A) سرطان پروستات روش های ایمونواسی (ImmunoaSSay) برای بررسی مایعات و بافت های بدن، در جهت یافتن آنتی ژن های وابسته به تومور وجود دارد. در سرطان های دستگاه ادراری، مثال واضح ایجاد آنتی بادی مونوکلونال علیه PSA است. آنتی ژن دیگری که در کانسر پروستات آزمایش شده، اسید فسفاتاز پروستاتی است که امروزه تعیین PSA به عنوان غربالگری، جایگزین آن شده است. از اسید فسفاتاز در جستجوی متاستازهای استخوانی یا پیگیری آنها و به عنوان نشانگر پیشبینی کننده پاسخ به درمان در بیماری متاستاتیک حساس یا غیرحساس به هورمون استفاده میشود.B) کار سمیننومای سلول کلیه متأسفانه هنوز آنتیژن (یا آنتی بادیهای) قابل اعتماد جهت ارزیابی تومور سلول کلیه شناسایی نشده است.C) کانسر مثانهدو آنتی ژن جنینی، B-hCG و آنتی ژنکارسینومبریونیک در موارد کمی (۲۰٪) از کارسینومای سلول ترانزیشنال وجود دارد. این مارکرما به صورت روتین استفاده نمی شوند، اما چنانچه تمایز ترفوبلاستیک در کارسینومای سلول ترانژیشنال ثابت شود، نشان دهندهپیش آگهی ضعیف خواهد بود.D) تومورهای ژرم سل B-hCG و AFP به طور معمول توسط تومورهای سلول های ژرم سل در جریان خون آزاد می شوند و از آنتی بادی علیه آنها در تشخیص این تومورها استفاده می شود. وجود پروتئین جنینی آلفا (AFP) چه در سرم و چه در نمونه های بافتی، پاتوگنومونیک تومورهای ژرم سل غیر hCG 9 AFP dioxaa „Aaloo (NSGCT) plagiaj به عنوان نشانگرهای پاسخ به درمان یا تعیین پیش آگهی به کار میرود.جستجو با مواد رادیو ایمنیدر این روش از آنتی بادی مونوکلونال علیه آنتی ژن های خاص و نشاندار کردن آنها با مواد رادیو ایزوتوپ استفاده میشود. تنها سیستم رادیوایمنی موجود در کانسر های ادراری In-copromabpentide " است که یک آنتی بادی مونوکلونال نشاندار شده با ایندیوم ۱۱۱ علیه PSMA (انتی ژن عضله صاف پروستاتی) میباشد

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد