آنچه باید درباره رنگ مو بدانید!!


آنچه باید درباره رنگ مو بدانید!!

آنچه باید درباره رنگ مو بدانید!!

رنگی کردن مو 

- گل بابونه کاپیتول گل بابونه (ماتریکاریا شامو میلا) جوشانده به مدت ۲۰ دقیقه در آب اثر ضدعفونی و رفع طفیلی موی سردارد بور را به شفاف طلائی و بلوطی را به بور تبدیل می کند.گل بابونه، گل ریواس و ترشی عصاره ریواس: جوشانده مخلوط موها رازیا و شفاف و درخشنده .خواهد کرد و خرمائی را به طلائی و بلوطی را به خرمائی تبدیل خواهد کرد-سنبل الطیف: عصاره ریشه سنبل الطیف دارای منگنز زیاد بوده و مالیدن آن سبب مشکی شدن مور خواهد شد.- زهره حیوانات و پرندگان: استفاده از کیسه صفرای حیوانات و پرندگان ومالیدن آنها با روغن زیتون به پوست بعد از کندن موی سفید موی سیاه می رویاند.- ميوه سرووېرگ آن: عصاره ميوه وېرگ سروموى سفيد را به مشکى تبديل مى کند.- برگ ومیوه تمشک : پخته برگ و میوه تمشک مو را سیاه می کند و خضاب خوبی استو مداومت در استفاده آن مانع سفید شدن مو می شود (به علت داشتن منگنز)- برگ گردو، لفافه سبز میوه گردو سائیده، زنگ آهن، سرکه: مخلوط پخته یک هفته درآفتاب گذاشته هر روز بهم بزنید خضابی خوشرنگ به دست میآید.- پخته سماق مو را سیاه می کند.-پخته ریشه سنبل الطیف را برای سیاه شدن و رشد موی سر و ریش و صورت ضماد شود. مانع سفید شدن مومی شود.ار ترکیبات منگنز عامل سیاه بودن مو است -خوردن هلیله کابلی مانع سفید شدن مو می شود.-شاخه باریک زیتون را چون درظرف سفالی ریخته ودر کوره گذاشته تا زغال شود بهترین سرمه بوده و درگذشته به عنوان توتیا به کار می رفته. خضاب جهت مشکی کردن مو: چون سرکدوئی را بریده و در آن زنگ آهن ریخته و مجدداً سر آن را با همان تکه بندید و چهل روز بگذرد و بعد آب آن را گرفته و با حنا مخلوط کنید خضاب خوبی برای مشکی کردن مو خواهد شد.

 هموزن دوده صمغ است، هم وزن هردومازوهم وزن هرسه آب است آنگاه زور و بازوبرای تهیه جوهر سیاه از مازوی سیاه استفاده می شود.- برای تهیه جوهر قرمز مازوی قرمز را در آب اسیدی میجوشانند رنگ قرمز جدا می شود. کار برای تهیه جوهری بنفش مازوی قرمز را در آب قلیائی میجوشانند رنگ بنفش می دهد.- برگ توت سفید + انجیر سیاه+ برگ انگور با آب باران بجوشانند و موی را با آن بشویند سیاه می کند. -افسنطین اگر با مرکب ترکیب شود رنگ مرکب ثابت میماند و تغییررنگ نمی دهد.-حنا و آب اکسیژنه ۲۰ حجم بطور متناوب جهت رنگ کردن موی سررنگ حنائی روشن، رنگ حنا، مخلوط حنا با گرد گیاهان مولد نیل (اندیکو Indigo)رنگ تیره رنگ نسبتاً ثابت:تیره حتی آبی سیاه می دهد : مقدار کمی اسید بوریک یا اسید سیتریک یا اسید آدیپیک اسیدیته آن را به ۵/۵ می رساند.-حنا در صنعت منبت کاری برای رنگ کردن چوب برنگ آکاژور رنگ پشم و چرم مصرفدارد. از جوشاندن گل های گیاه شیرپنیر (قالیون - خایه گنجشک) در محلول زاج مایه ای بدست می آید که به پشم رنگ نارنجی می دهد. -(دوده هيمه صنوېروصمخ عربی ومقلی) مرکب مفید برای ضماد و سوختگی است.-شاخه و برگهای نسترن (بیشتردگار: غده ها) راهم در آب بپزند رنگ مو است-اگر برگ توت را با برگ مو و برگ مو و برگ انجیر سیاه در آب باران بپزند مو را سیاه کند-یک عدد خیار بزرگ کاملاً رسیده و زرد شده را از وسط به دونیم کرده و مقداری جو در گوشت آن فرو می کنند بعداً جوانه میزنند و بعد خشک می شود آن را کوبیده و آن را با حنا و ماست به سر میبندند و چنانچه چند بار با پرمنگنات محلول آن را آبیاری کنید باعث جذب منگنز در جو خواهد شد و به مشکی شدن مو کمک می کند.

 جهت سرخ شدن رنگ مو 

مقداری کند روسعد را مخلوط کرده و جوشانده و سر را با آب بشوئید کندر را جوشانده و آب آن را با پودر ۲۰ گرم شوره (نیترات پتاسیم) ۱۰ گرم مرمکی و ۱۰ گرم باقلای مصر (ترمسی) خمیر نموده و برموها بمالید.- اگر مقداری پوست سبز گردو را با کمی زنگ آهن مخلوط کرده و نرم بکوبید و آنرا در سرکه بجوشانید خضابی پررنگ و قوی بدست میآید که ضماد آن به سر جهت رنگ کردنموی سر تقویت پیاز موی سروریش و رفع ریزش آن مفید است.

گیاهان مورد مصرف در رنگ کردن مو

طرز تهیه خضاب طبی با میخک: جهت قهوهای شدن رنگ موها و تهیه خضاب طبی ۲۵ گرم میخک را با ۲۵ گرم حنا مخلوط کرده نرم سائیده با روغن کنجد خمیر نموده و پس از ۲۴ ساعت آن را بر سر ضماد نمائید و ببندید و پس از چند ساعت بشوئید. تخم حماض: ترشک، پوست سبز گردو، انار، بابونه، برگ اندیگورنگ در رنگ کردن مومصرف دارند.-در صنعت از شیرهٔ گالیون (شیر پنیر) تنطور قرمزی بدست می آورند که در رنگ کردن پشم بکار می رود.-جوشاندن گل های زرد گالیون در محلول زاج مایعی بدست می آید که به پشم رنگ نارنجی می دهد. شیر پنیر از تیره روناس است و حیواناتی که از ریشه پنیر تغذیه می نمایند استخوان آنها رنگ قرمز مانند روناس پیدا می کند. -برای رنگ آمیزی موی سفید شده حنا ۲۰ گرم، رنگ یا وسمه ۲۰ گرم پوست یا گل گردو۱۰ گرم، همه را نرم کوبیده سر شب برسر ضماد نمایند.  

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد