آنچه باید درباره رنگ مو بدانید!!


آنچه باید درباره رنگ مو بدانید!!

آنچه باید درباره رنگ مو بدانید!!

رنگ مو

رنگهای موبطور کلی بردو نوع تقسیم می شوند: ۱- رنگهائی که فقط برقشر خارجی مو اثر می کند. ۲- رنگهائی که در پوشش شاخی مو نفوذ مینمایند. دررنگهاى نوع اول می توان از سرمه یا (کحل) بنام شیمیائی TriSulphide Antimony نام برد که در مصر قدیم مورد استفاده قرار می گرفت و در حال حاضر بعلت امکان تحریک پوست سر استعمال آن متروکه شده است. از رنگهائی که در نسج مو نفود می کنند حنا و مشتقات آنیلین قابل ذکر است. حنا و رنگ که بطور سنتی بعنوان رنگ موی حنائی و مشکی مورد استفاده بوده و هست از انواع کاملاً بی ضرر .برای موی سر بشمار می روند قاعدهٔ کلی آنست که قبل از کاربرد هرنوع رنگ مو باید قبلاً آنرا روی قسمت کوچکی از پوست سر آزمایش و از بی خطر بودن آن از نظر اثرات نامطلوب آنها اطمینان حاصل نمود. از طریقهٔ آزمایش کردن حساسیت پوست سردر مقابل هرنوع رنگ مو آنست که قسمتی از پوست سر را با الکل تمیز کرده، رنگ و مواد اکسیدکنندهٔ آنرا طبق دستور مربوط در آن ناحیه بکار می برند و پس از ۲۴ ساعت می شویند چنانچه شخص درمقابل این رنگ حساسیت داشته باشد نوعی واکنش نامطلوب در محل احساس می شود. . پارهای از رنگ موهای شیمیائی با گذشت زمان نمکهای فلزی خود را روی موی سر آزاد می کنند که در مقابل اکسیژن هوا تیره شده و برای مدت بیشتری دوام رنگ را تضمین می کنند. این قبیل رنگ موها بنام (رنگ موی ترمیمی) نامیده میشوند که در حقیقت نوعی رنگ موی تدریجی بشمار می روند و ذیلاً چند نمونه از آنها ذکر می شود:

رنگ مو ترمیمی

فرمول شماره یک استات سرب ۱۵ گرم گوگرد تصفیه شده ۲ گرم گلیسرین ۴ سانتیمترمکعبآب مقطر تا یک لیترطرز تهیه- گوگرد را با گلیسرین بصورت خمیر در آورید و با قسمتی از آب مقطر رقیق کنید. سپس استات سرب را جداگانه در بقیه آب مقطر حل وروی قسمت اول اضافه نموده مرتباً بهمبزنیدفرمول شماره ۲استات سرب ۶ گرم هیپو سولفیت سدیم ۱۸ گرمگلیسرین ۵۰ سانتیمتر مکعب الکل ۹۰ درصد ۶۰ سانتیمتر مکعبآب مقطر تا یک لیترطرز تهیه - هیپو سولفیت سدیم را در یک سوم آب و استات سرب و گلیسرین را در ثلث دیگرحل نموده بتدریج روی قسمت اول بریزید. سپس الکل و بقیه آب را اضافه نموده بلافاصله در بطریبریزید. پیش از بستن سرپوش بطری یک قطره اتر روی سطح مایع داخل آن اضافه کنید. این محلول کاملاً بی رنگ است و باید در بطریهای آبی یا کهربائی رنگ نگاهداری شود.فرمول شماره ۳ سونیترات دوبیسموت ۱۴ گرم آب ۶۰ سانتیمتر مکعب اسید نیتریک ۲۰ سانتیمتر مکعب .سونتیرات بیسموت را با آب مخلوط و در ظرف فلزی روبازی بریزید و قدری حرارت دهید و در همین حال اسید را به مقادیر خیلی کم در محلول وارد و سپس حاصل را به محلول زیر اضافه نمائید. اسید تار تاریک ۱۰ گرم - جوش شیرین ۱۲ گرم - آب یک لیتر مجموع را از صافی عبور داده و رسوب آنرا بگیرید و آنرا با آب شستشو داده و در محلول قوی آمونیاک حل کنید و مواد زیر را بر آن بیفزائید.هیپو سولفیت سدیم ۷ گرم گلیسرین ۳۰ گرم آب ۱۰۰ سانتیمتر مکعب این ترکیب موی سر را قهوهای خواهد نمود.

رنگ موی پوست گردو

پوست تازه گردوی سبز ۹۰ گرم زاج ۱۲ گرمروغن زیتون ۴۸۰ گرم اسانس معطر بقدر کافی پوست گردو وزاج را در هاون بکوبید و با روغن زیتون مخلوط کرده حرارت دهید تا رطوبت آن تبخیر شود سپس صاف نموده بگذارید خشک شود واسانس را اضافه کنید.

بسته بندی رنگ مو

پارهای از رنگ موها در دوقسمت مجزا تهیه ونگاهداری می شوند که هر قسمت مکمل قسمت دیگر بوده و طبق دستورالعمل بهنگام مصرف مخلوط و یا آنکه یکی پس از دیگری بکار برده میشود.در بسته بندی این قبیل رنگ موها معمولاً یک مسواک سفید در درون بسته اول و یک مسواک مشکی در درون بسته دوم گذاشته شده است. با آنکه دستورالعمل مصرف داروی تهیه شده در کارخانه های مختلف متفاوت است یک نوع طریقهٔ کاربرد از نظر نمونه در اینجا ذکر می شود.ابتدا موی سر را بشوئید و با حوله خشک کنید، سپس مقداری از محتوی بطری شماره یک را در یک نعلبکی ریخته و با مسواک سفید به موی سر بمالید. بلافاصله بهمین ترتیب با مسواک سیاه از محتوی بطری شماره ۲ مصرف کنید. طوری عمل نمائید که پوست بدن در اطراف موی سر حتی المقدور آلوده به رنگ نشود و در صورت آلوده شدن با اسفنج مرطوب محل را پاک کنید. مدتیصبر کنید تا رنگ مورد نظر ظاهر شود سپس با آب و صابون بشوئید رنگ موی دوگانه (بلوند) بطری الف  الکل طی ۹۰ درصد ۳۰ گرم  پیروگالول2 گرم آب مقطر ۹۰ گرم بطری ب نیترات نقره ۱/۵ گرم محلول آمونیاک ۳ گرم آب مقطر ۱۲۰ گرم رنگ موی دوگانه (قهوه ای)بطری الف پیروگالول ۲ گرم الکل طبی ۹۰ درصد ۳۰ گرم آب مقطر ۹۰ گرم بطری ب نیترات نقره ۳ گرم محلول آمونیاک ۸ گرم آب مقطر ۱۲۰ گرمرنگ موی دوگانه (مشکی)بطری الف پیرو گالول 2 گرم الکل طبی 90 درصد 30 گرمآب مقطر 90 گرمبطری بنیترات نقره4 گرم  آب مقطر ۱۲۰ گرمرنگ موی جامع (در یک بطری) پیرو گالول ۴ گرم سولفیت سدیم ۸ گرم آب مقطر ۱۲۰ گرم بلوند خاکستری پیرو گالول ۴ گرم سولفیت سدیم ۸ گرم آب مقطر ۲۰۰ گرم نیترات کبالت ۲ گرم بلوطیبلو طی  نیترات کبالت ۱۰ گرم پیرو گالول ۴ گرم سولفیت سدیم ۸ گرم آب مقطر ۲۰۰ گرمقهوه ای تیره پیرو گالول ۴ گرم سولفیت سدیم ۸ گرمآب مقطر ۲۰۰ گرم نیترات کبالت ۲۰ گرم مشکی صبر پیرو گالول ۵ گرم سولفیت سدیم ۱۰ گرم کلرورفریک ۱۰ گرم آب مقطر ۲۰۰ گرم نیترات نیکل ۲۰ گرم طرز تهیه: سولفیت سدیم را در آب مقطر حل کنید. سپس به ترتیب پیرو گالول و کلرور فریک را اضافه نمائید. بطریهای حاوی این محلول باید کاملاً پر شده و با چوب پنبه محکم بسته شده باشد تا از اکسید شدن محتویات آن جلوگیری شود. بلوند نیترات نقره 10 گرمسولفیت مس 15 گرماسید سیتریک ۲۰ گرم آب مقطر یک لیتر قهوه ای اسیدپیرو گالیک ۱۵ گرم محلول آمونیاک ۸ گرم الکل طی ۹۰ درصد ۳۰ گرم آب ۹۰ گرم اسید را در الکل حل نموده و سایر اجزاء را اضافه کنید. مشکی آمیدول ۵ گرم سولفیت سدیم ۸ گرم الکل ده درصد ۳۰ گرمادامه این مطلب را می توانید در  قسمت دوم  مشاهده نمایید


دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد